top of page

Hukuk Bülteni 6. Sayı2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı tarafından, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminat miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “2021 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi”, 24 Aralık 2020 tarihli 31344 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.


İlgili Tebliğ ile;

  • Ceza muhakemesinde Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara tanıklık nedeniyle kaybettikleri zamanla orantılı olarak günlük 25 ile 50 Türk lirasına kadar ücret ödenmesi,

  • Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleri ile tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderlerinin de karşılanması,

  • Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderlerden hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenmesi kararlaştırıldı.


Yeni tarife, 1 Ocak 2021 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir.


2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Adalet Bakanlığı tarafından, adli ve idari yargı alanında görevlerini yürüten bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan “2021 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi”, 26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı.


Yeni tarifeye göre;

  • İcra ve iflas daireleri ve satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için ve Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için bilirkişiye ödenecek ücret 240 Türk lirası olarak,

  • Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için bilirkişi ücreti 320 Türk lirası olarak,

  • Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için ücret 400 Türk lirası olarak,

  • Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde ve ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için bilirkişiye ödenecek ücret, 485 Türk lirası olarak,

  • Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için bilirkişiye ödenecek ücret 510 Türk lirası olarak,

  • Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için ise bilirkişilik ücreti 640 Türk lirası olarak belirlendi.


Bu tarife, 1 Ocak 2021 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir.


Kısa Çalışma Ödeneği İçin Süreler Yeniden Uzatıldı

2020 yılı aralık ayında, Yeni korona virüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan Kısa Çalışma Ödeneği ’ne ilişkin olarak üç yeni Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.


1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihinde son bulan kısa çalışma ödeneği hakkında işverenlere, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapabilme imkânı tanınmıştı.


23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 3316 Cumhurbaşkanı Kararı ile ise, sürelerin yeniden uzatılması gündeme geldi ve kısa çalışma başvuruları 31 Aralık 2020’den, 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Bu sayede korona virüs nedeni ile daha önce kısa çalışma ödeneği talebinde bulunmamış işyerlerine, 1 Ocak 2021 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunabilme imkanı sağlandı.


23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 3317 Cumhurbaşkanı Kararı ile, kısa çalışma ödeneğinin süresi, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere, 28 Şubat 2021 tarihine uzatıldı.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27 Kasım 2020 tarihli, 31317 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulamasına ilişkin bazı hususlar açıklığa kavuşturuldu.


Bu Tebliğ ile. 7256 sayılı Kanun’un 3.üncü maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden, ilgili Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.


Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24 Aralık 2020 tarihli, 31344 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bahse konu tebliğ korona virüs döneminde işletmeleri ve faaliyetleri sekteye uğrayan esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İlgili tebliğ içerisinde destek programına ilişkin amaç, kapsam, destek miktarları, başvuru şartları, değerlendirme usulü, itiraz ve ödeme şartları gibi hususlar düzenlenmiştir.


Uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili Ticaret Bakanlığı’dır. Tebliğe göre gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak üzere iki program öngörülmüş olup 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsamaktadır.


Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 19 Aralık 2020 tarihli, 31339 sayılı Resmi Gazete ‘de, Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti’ne ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.


Tebliğ metni şu şekildedir:

‘Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.’


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2020 tarihli, 31346 sayılı Resmi Gazete ‘de, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır:


“Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde genel kurul"


MADDE 6 – “(1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olmasıdır. Bu durumda yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar…


MADDE 7 – (1) Zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok olması halinde, toplantıya çağrılan genel kurul;

a) Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına,

b) Sermayenin tamamlanmasına,

c) Sermayenin artırılmasına, karar verebilir.


Sermayenin azaltılması


MADDE 8 – (1) Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisi zarar sebebiyle karşılıksız kalan şirketin genel kurulu, sermayenin üçte biriyle kalan sermayeyle yetinmeye karar verdiği takdirde sermaye azaltımı Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre yapılır. Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilir…


Sermayenin tamamlanması


MADDE 9 – (3) Bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler uyarınca yapılan ödemeler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabında toplanır ve takip edilir. Sermaye tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilir…


Sermayenin artırılması


MADDE 10 – (1) Halka açık anonim şirketler için sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel kurul tarafından;

Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak istenilen tutarda artırımına karar verilebilir. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı sermaye artırımında nakdi sermaye taahhüdü Kanunun 344 üncü ve 585 inci maddelerine uygun olarak ödenir.

Sermayenin zarar sonucu ortaya çıkan kayıp kadar azaltılması yoluna gidilmeden sermaye artırımına karar verilebilir. Bu şekilde yapılacak sermaye artırımında, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunmasını sağlayacak tutarın sermaye artırımının tescilinden önce ödenmesi zorunludur.


c) Aynı genel kurul toplantısında, bedelleri tamamen ödenmek suretiyle, (b) bendindeki koşul aranmaksızın, sermayenin istenilen düzeyde artırılmasına ve daha sonra azaltılmasına karar verilebilir. Bu şekilde gerçekleştirilecek işlemler sonucunda, tescil edilecek sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içinde korunması zorunludur.


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir.


Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.”

Comments


bottom of page