top of page

Hukuk Bülteni 15. Sayı


İçindekiler


Öne Çıkanlar


Sektörler


Öne Çıkanlar1. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yenilenmiş ürünlerin satışında aranan şartlarda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda sertifikalandırma ve bilgilendirme yükümlülüğü uyarınca özellikle ikinci el teknolojik ürünlerin satışıyla ilgili bilgilendirilme etiketiyle satış zorunluluğu ve benzeri tüketicilerin haklarını koruyucu hükümleri kapsayan usul ve esaslar belirlendi.


2. Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ Eklerinde Değişiklik Yapıldı

11/09/2021 tarihli ve 31595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “8. Yığma Bina İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiş olup aynı tebliğin ekinde yer alan IV-Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde düzenlemeler yapılmıştır.


3. Şirket Kaşesiyle Birlikte Atılan İmzanın Şirketi Sorumlu Kılabilmesi İçin Yetkili Kişi Tarafından Atılmasının Zorunlu Olduğuna Dair Yargıtay Kararı

2021/2888 Esas sayılı Yargıtay Kararına konu olan olayda kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapıldığı esnada takibe konu senetteki imzanın şirket adına atılmış olup şahsi bir borç niteliği içermediği öne sürülerek borca itiraz edilmiş lakin ilgili şirketin tek hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olmasına rağmen senet tanzim tarihinde adı geçen kişinin yetkili olmadığı tespit edilmiş ve yetkisiz temsilci hükümleri çerçevesinde düzenlenen bonodan şahsen sorumlu olunacağı hükme bağlanmıştır.


4. Taahhüdü İhlal Suçuna İlişkin Yargıtay Kararı

2021/1774 Esas sayılı Yargıtay Kararına konu olan olayda, 2004 sayılı Kanun'un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiği ve işleyecek faizin gösterilmesine karşın takip tarihinden taahhüt tarihine kadar işlemiş faiz hususunda açıklık bulunmadığı, işlemiş ve işleyecek faiz miktarlarının ayrı ayrı hesaplanarak gösterilmediği gibi alacaklının takip tarihinden taahhüt tarihine işlemiş faizden feragat beyanının da yer almadığı ve işleyen ve işleyecek faiz miktarının taahhüt tutanağında ayrı ayrı gösterilmemesi nedeniyle belirsizlik bulunduğu gerekçesiyle taahhüdün geçerli olmadığına hükmetmiştir.


5. 2022-2024 Orta Vadeli Program 4474 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Onaylandı

05/09/2021 tarihli ve 31589 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 4474 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına karar verilmiştir.


SektörlerEnerji Sektörü


1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim ve Usul Esasları (VGPUE)’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Verdi

18/09/2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (VGPUE)’nda Değişiklik Yapılması hakkında Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin “Piyasa İşletim Usul ve Esasları” başlıklı 19. maddesi uyarınca VGPUE’nda re’sen değişiklik yapmak üzere karar aldı.


2. 531 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yürürlüğe Girdi

02/09/2021 tarihli ve 31589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 531 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 5015 sayılı Kanun uyarınca dağıtıcı, madeni yağ veya bayilik lisansı bulunanlar ile 5307 sayılı Kanun kapsamında dağıtıcı veya LPG otogaz bayilik lisansı bulunanlar teminat uygulaması kapsamına alınmış ve özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal eden mükelleflere teminat uygulaması getirilmiştir.


KAYNAKÇA


YAZAR

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Ekibi


Comments


bottom of page