top of page

Hukuk Bülteni 14. Sayı

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021


İÇİNDEKİLER


Öne Çıkanlar


Sektörler


Öne Çıkanlar1. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz ve kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleriyle bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in hükümlerinin uygulama ayrıntıları gösterilmektedir. İlgili Talimat ile Tebliğ’in kapsamı belirtilirken kuruluşlarla finansal tüketicilerin taraf oldukları sözleşmelerin esasları, kuruluşlar tarafından ücretlendirmenin sınıflandırılması, değiştirilmesi ve iadesi gibi başlıklar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


2. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge Yayımlandı

2021/1 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge ile sigorta alacaklarının takibi, tahsili ve devrine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Genelge’nin kapsamı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındaki sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da sigorta tazminatı alacaklarına ilişkin yürütülen tüm işlemler olarak belirtilmiştir. Genelge’de hangi işlemlerin kim tarafından takip edilebileceği, bahsedilen alacakların tahsil işlemleri ve ödeme süreçlerine dair işlemler açıklanmıştır.


3. 2005/9207 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenleme amacıyla yürürlükte bulunan yönetmeliğin geçici 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/07/2021” ibaresi “31/07/2022” şeklinde değiştirilerek ilgili maddede bahsedilen Yönetmeliğin (EK-2)’de yer alan “1-Enerji Sanayi” ve “8- Diğerleri” başlıklı alt bölümündeki hükümlere aykırı durumların uygun hale getirilmesi için belirlenen süre bir yıl uzatılmıştır.


4. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapıldı

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 12. maddesi ile 07/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Rekabet Kurulu’nun yasaklarına ilişkin 25. maddesine ek fıkralar eklenmiştir.


5. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

10/08/2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. İlgili Yönetmelik ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tahkim Yönetim Komisyonu’nun iş ve işlemlerine ilişkin yetki ve görev alanları, 2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu hale getirildi.


Sektörler1. Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ, 05/07/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV atık listesinde yer alan atıkların karayoluyla taşınmasına dair esasların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, ilgili atıkların taşınmasında uyulması gereken kurallar belirlenirken atık üreticisinin, atık taşıma firmalarının, atık işleme tesislerinin, Atık Takip Servis Sağlayıcılarının (ATSS) görev ve yükümlülükleri ayrıntılı olarak hüküm altına alınmakla birlikte Mobil Atık Takip Sisteminin ve Lisans İşlemleri, lisans alacak firmaların araçlarında aranacak şartlar, lisans başvurusu için istenen belgeler ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.

2. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ve YEK Destekleme Mekanizmasının düzenlenmesi kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin hak ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsayarak yürürlüğe girmiştir.


3. BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği, 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 04/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ’a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yürürlüğe girdi.


4. Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlenmesine Dair Tebliğ Yürürlüğe Girdi

Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ ile Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik olarak, bağımsız kontrol donanımına sahip olan veya olmayan ışık kaynaklarının etiketlenmesi ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik ölçüm yöntemleri gibi gereklilikler belirlenirken aynı zamanda ışık kaynağı tedarikçilerinin, satıcılarının ve elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri düzenlenmiştir.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Gülşah Algın

Av. Tuğberk Dekak

Av. Safa Uysal

Av. Begüm Eliş

Comments


bottom of page