top of page

Hukuk Bülteni 12. Sayı

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021


İÇİNDEKİLER


I. Öne Çıkanlar


II. SektörlerI. Öne ÇıkanlarYeniden Yapılandırma Kanunu Yürürlüğe Girdi

9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun gereğince, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların; 30 Nisan 2021 (dahil) tarihinden önceki dönemlere ilişkin borçları için; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idarelere başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ödemeler ise 18 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.


Yeniden Yapılandırmanın Usul ve Esasları Belirlendi

14 Haziran 2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7326 sayılı kanuna dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile, Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi.


 Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) Yeni Düzenleme

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile, VUK’un geçici 31’inci maddesine yapılan eklemeler ile taşınmazların yanı sıra, sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç olmak üzere amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) yeniden değerlenmesi mümkün kılındı. Bu düzenleme ile, değer artışları üzerinden %5 oranında hesaplanmakta olan mevcut vergi oranı da %2’ye düşürüldü.


Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanların SGK Borçları Silinebilecek

7326 sayılı Kanun ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde 84’e göre kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde, 30.04.2021 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, 31.10.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları hâlinde, daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle; prim ödemesi bulunmayanların ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulacak olup, durdurulan bu süreler sigortalılık süresi kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu borçları silinecektir.


 


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında getirilen önemli düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:


  • KDV tevkifatı zorunluluğu için belirlenen KDV dahil 1.000 TL’lik sınır 2.000 TL’ye yükseltildi. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde kısmi tevkifat uygulanmayacak.

  • Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası SGK’ye düzenlenen sağlık hizmetleri KDV tevkifatı uygulaması kapsamı dışına alındı.

  • Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları ve emeklilik şirketleri de belirlenmiş̧ alıcılar grubuna dâhil edildi.

  • Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde, KDV istisnası uygulaması nezdinde istisna belgesiyle ve listesiyle ilgili değişiklik yapıldı.

  • Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamamasının, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile çelişiyor olması gerekçesiyle finansman gider kısıtlaması uygulaması kapsamında kanunen kabul edilmeyen giderlere isabet eden KDV bundan böyle indirime konu edilebilecektir.


 


Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250’nci Maddesinde İptal Kararı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (“CMK”), seri muhakeme usulünde mahkemenin talepnamede belirlenen yaptırım doğrultusunda karar vermesini zorunlu kılan 250’nci maddesi ile, mahkemelere ait olan yargı yetkisinin savcılara devredildiği, mahkemenin talepnamede belirtilen yaptırım doğrultusunda hüküm kurmak zorunda bırakılarak savcılığın tespit ve değerlendirmesiyle bağımlı hâle getirildiği, bu durumun mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine aykırılık oluşturacağı gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek ilgili maddenin iptali istemiyle daha önce Anayasa Mahkemesine başvurulmuştu.


Anayasa Mahkemesi, CMK’nin yeniden düzenlenen 250'inci maddesinin 9 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, "talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda" ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve dolayısıyla ibarenin iptaline karar verdi. İptal kararı, 15 Haziran 2021 tarih ve 31512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


AİHM Kararına Rağmen Yeniden Yargılanma Talebinin Reddi Hak İhlali Sayıldı

10 Haziran 2021 tarih ve 31507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2018/12010 sayılı Cahit Tamur ve Diğerleri başvurusuna ilişkin kararı uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (“AİHM”) ihlal kararına rağmen yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi bir hak ihlali sayıldı. İhlale konu olayda, AİHM Kararının gereğinin yerine getirilmemesi dolayısıyla müdafi yardımından yararlanma hakkının ihlal edilmesi hususu AYM tarafından tespit edilerek, hâkim önünde doğrulanmayan, avukat olmadan alınan kolluk beyanlarının mahkumiyete esas alınmaması gerektiği vurgulandı.


 


Çevre Denetim Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Haziran 2021 tarihli 31509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliği ile, 3 Nisan 2007 tarihli, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.


Yeni yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.


 

II. Sektörler
Enerji Sektörü


Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişikler uyarınca, rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında yapılan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin hususlar, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenecektir.


Rüzgâr Enerjisi Yatırımcı Rehberi Yayınlandı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (“TÜREB”) tarafından hazırlanan Rüzgâr Enerjisi Yatırımcı Rehberi ile güncel mevzuat ve işleyiş ışığında, rüzgâr proje yatırımlarının proje geliştirme aşamasından devreye alınıncaya kadar geçen süreçte karşılaşabilecek tüm izin süreçlerinin detaylarına yer verilmektedir. Rehbere, TÜREB’in internet sitesinden ulaşılabilir.


 


Petrol ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Petrol ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 8 Haziran 2021 tarih ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre: dağıtıcı, ihrakiye teslim, madeni yağ ve bayilik lisans taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin SGK’ye vadesi geçmiş prim borcu ve idari para borcunun bulunmaması gerekecek.


Ayrıca, petrol piyasalarında dağıtıcı lisansı sahiplerinin, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20 bin ton, üçüncü yılda 30 bin, dördüncü yılda 40 bin, beşinci yıldan itibaren ise 60 bin ton benzin + motorin satışı yapması zorunlu olacak ve asgari satış yükümlülüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisans sahibinin lisansı sona erdirilecek.


Petrol ve LPG Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliklerde Değişiklik Yapıldı

8 Haziran 2021 tarih ve 31505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler ile petrol ve LPG piyasalarında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlardan Vergi Usul Kanunu kapsamında istenilen teminatı vermeyenlerin piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacak.


Ayrıca petrol piyasalarında yürütülecek lisansa tabi faaliyetler ile ilgili, yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçları ile Vergi Usul Kanunu’nun 359/ç fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte Kuruma da bildirilmesi halinde, her türlü tesiste (rafineri hariç) lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulacaktır.


 


Sigorta Sektörü


Trafik Sigortası Kapsamında Tazminat Hesabında Önemli Gelişme

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92’nci maddelerinde yapılan değişiklikler 19 Haziran 2021 tarih ve 31516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler ile birlikte, değer kaybı, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatlarına, bu sigortanın teminat kapsamı dışında kalan hallere ve hesaplama yöntemlerine ilişkin kanuni çerçeve çizilerek, sigorta şirketlerinin sorumlulukları konusunda belirsizlik ortadan kaldırıldı.


Yapılan değişiklikler ile, hak kaybına meydan verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanması için sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından trafik sigortalarında tazminatlarında öngörülebilirlik sağlanması için amaçlanıyor.


Trafik Sigortası Poliçelerinde Fiyatlar Düşüyor

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi ile sigorta şirketleri açısından ortadan kalkan belirsizlik, trafik sigortasında indirimleri beraberinde getirdi. Trafik sigortası kapsamında ödenecek tazminatlara ilişkin hesaplamaların standartlaşması ile, sigorta şirketleri tazminat hesabı yapabilir duruma geldi ve trafik sigortasında indirimler başladı.


 


Yetkisiz Aracılık Faaliyetlerinin Önlenmesi için Düzenleme Yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan 16 Haziran 2021 tarih 31513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik ile yetkisiz aracılık faaliyetleri sınırları belirlenerek cezai müeyyideye tabi tutuldu.


Sektöre ilişkin önemli düzenlemeler içeren yönetmeliğin amacı, sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmeleri ile mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Riskli Sigortalılar Havuzu Poliçelerinde Acente Komisyonu %10’a Çıkarıldı

16 Haziran 2021 tarihli ve 31513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile riskli sigortalılar havuzu poliçelerinde acente komisyonu %8’den %10’a çıkarıldı. Değişikliklere ilişkin Yönetmelik, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Gülşah Algın

Av. Mehmet Tuğberk Dekak

Av. İbrahim Safa Uysal

Stj. Av. Elif Simay Beşe

Comments


bottom of page