top of page

Hukuk Bülteni 13. Sayı

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021


İÇİNDEKİLER


I. Öne Çıkanlar


II. Sektörler


I. Öne ÇıkanlarResmî Senet Düzenlenmeden Yapılacak İpotek İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı

15 Temmuz 2021 tarih ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerinde değişiklikler yapıldı.


Bu doğrultuda, satış işlemi ve onama suretiyle ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda, taraflarınca imzalanan banka ve kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi, tasarruf finansman sözleşmesiyle sözleşmeye ekli onama ipoteği, tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemiyle resmî senet düzenlenecek.


Ayrıca, yönetmelik kapsamında “merkezi başvuru havale sistemi” tanımlanarak bu sistemin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelere yer verildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile; piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, uygunsuzluk halinde alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımlar, denetimle görevli personelin ve il müdürlüğünün görev, yetki ve yükümlülükleri, ürün güvenliği ve denetimi, koordinasyon komisyonu ve sektörel komisyonlar, önlemler ve idari yaptırımların uygulanmasında yetki gibi hususlarda düzenlemelere yer verildi.


 


Yasaklanan Plastik Hurdalarının İthalatına Tekrar İzin Verildi

10 Temmuz 2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tebliğin Ek-1’inde yer alan İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar Listesi’ne etilen polimerlerinden olan plastik hurdalar da eklendi. Bu doğrultuda, plastik hurdalarının ithali uygunluk denetimine tabi olarak gerçekleştirilebilecek.


Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

10 Temmuz 2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4269 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik’in yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, piyasa gözetimi ve denetiminin e-ticareti de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve piyasa gözetimi ve denetiminde ulusal koordinasyonun ve Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlanarak yetkili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına, piyasa gözetimi ve denetiminin ulusal ve uluslararası koordinasyonu ile işbirliğine ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.


 


Planlı ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Temmuz 2021 tarih ve 31538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.


Gümrük Genel Tebliği Eklerinde Değişiklik Yapıldı

08.07.2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Seri No: 13 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek-1, Ek-3. Ek-5 ve Ek-7’de Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması kararı gereğince düzenlemeler yapıldı.


II. Sektörler


Enerji SektörüTurizm Merkezlerinde Jeotermal Ruhsatları İptal Edilecek

28 Temmuz 2021 tarih ve 31551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nda değişiklik yapıldı.


Değişiklik ile, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde olup, tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar üzerinde alınmış arama ruhsatları Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine ruhsatı veren idare tarafından iptal edilecek. Ayrıca, işletme ruhsatları dolayısıyla edinilen kaynak ve irtifak hakları da turizm yatırımları gerçekleştirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılacak.


Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

29 Temmuz 2021 tarihli ve 31552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 28.02.2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri EPDK tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen elektrik üretim tesislerindeki Yerli Aksam Destek Fiyatından (YADF) faydalanmayacak olan kapasite artışına ait ünitelerin aksam/bütünleştirici parçalarında yerlilik şartı aranmayacak. Ayrıca, aynı tesiste birden fazla teknoloji kullanılması durumunda, elektrik üretim tesisinin YADF’si en düşük olan ünite üzerinden hesaplanacak.


 


EPDK 85 Şirkete Elektrik Üretim Lisansı Verdi

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 85 şirkete üretim lisansının verildiği karar 11 Haziran 2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.


Sigorta SektörüYıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik

15.07.2021 tarih ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile:

  • “Müsteşarlık” ibareleri, SEDDK’yı ifade eden “Kurum” ile değiştirildi, “Kalıcı veri saklayıcısı” ibaresi tanımlandı ve değişiklik öncesi Yönetmelik’te yer alan “elektronik ortamda veya sigorta ettirenin erişimini mümkün kılan benzeri araçlarla” ibaresi yerine kullanıldı.

  • Ayrıca, değişiklikler ile, irat ödemelerinin 56 yaş ve üzeri kişiler için en fazla 9 yıl ertelenebileceği ve bu kişilere irat ödeme süresince ve/veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde, lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünlerin sunulması zorunlu kılındı.

  • Son olarak, geçici bir maddeyle yıllık gelir sigortası ürünlerine ilişkin tarife ve varsa kâr payı teknik esasları ile bu esaslara ilişkin değişikliklerin uygulamaya konulabilmesi şarta bağlandı.


SEDDK Personel Alımı için Yönetmelik Hazırladı

3 Temmuz 2021 tarih ve 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği ile, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) sigortacılık uzmanı ve sigortacılık uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.


 


Kargo Sektöründe İlerlemeye Yönelik Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Pandemi döneminde e-ticaret hacminde yaşanan büyüme etkisiyle, 2 Temmuz 2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile posta hizmet sağlayıcılarının hızlandırılması ve güçlendirilmesi hedeflendi.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Gülşah Algın

Av. Mehmet Tuğberk Dekak

Av. İbrahim Safa Uysal

Stj. Av. Elif Simay Beşe


コメント


bottom of page