top of page

Hukuk Bülteni 23. Sayı


İÇİNDEKİLER

  1. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

  2. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

  3. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

  4. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  5. Gümrük Yönetmeliği

  6. Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

  7. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik

  8. Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği1. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik


13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanma şartlarından taşınmaz edinmeye ilişkin, taşınmazın en az 400.000 Amerikan doları (e.d. 250.000 Amerikan doları) veya karşılığı olması gerektiği düzenlenmiştir.


Ek olarak, önceki düzenlemelerde bulunmayan yeni bir vatandaşlık edinim yolu eklenmiştir. Hükme göre, en az 500.000 Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilecektir. [1]2. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği


18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Değişiklik Yönetmeliği ile elektronik ihale zorunluluğu getirilen ihaleler belirlendi.


Hükme göre, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1 Ağustos 2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin ve 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3 Ekim 2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunlu olduğu düzenlenmiştir.


Ek olarak, zorunluluğun uygulamaya başlangıç tarihi olarak Kurum’un 2 Ocak 2023’e kadar erteleyebileceği düzenlenmektedir. [2]3. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ


19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satışı dışındaki menkul satış sözleşme bedellerini döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırmaları mümkün iken sözleşme konusu ödemeyi Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu kılınmıştır. [3]4. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24.05.2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile bir bankanın bir borçludan olan alacağının “donuk alacak” olarak sınıflandırılması için eski düzenlemede 100-TL olan eşik, 2.500-TL sınırına çıkarıldı.


Ancak bu tutar, borçlu müşterinin söz konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıkları nezdindeki, ortaklık payları hariç bilanço içi borçları toplamının %1’ini geçemeyecek.


Tüketici kredileri bakımından bu eşik tutarın ise 500-TL olarak uygulanacağı düzenlendi. [4]5. Gümrük Yönetmeliği


25.05.2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile “Eşyanın Teslimi” başlıklı madde metninde değişikliğe gidilerek teslim hususunda konşimentonun esas alınması yerine teslim gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanma suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesiyle teslim edilebilir olduğu düzenlenmiştir. Ayrıca, eşya tesliminin taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirileceği de eklenmektedir.


Yönetmelik metnine “İzinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan” başlıklı yeni bir madde eklenmiştir. Hükme göre, izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebileceği düzenlenmektedir.


Temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla kabul edebileceği düzenlenmiştir. [5]6. Kombine Taşımacılık Yönetmeliği


27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.


“Yeşil Lojistik Belgesi” ve bu kapsamda belge sahibi gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği teşvik, muafiyet ve istisnalar düzenlemenin öne çıkan hususlarından biridir. [6]
7. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik


28.05.2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 111/A maddesinde düzenlenmiş olan borçluya yedi gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.


Yönetmelikte; rızaen satış yetki belgesinin şekli, rızaen satış talebi ve talebin sicile işlenmesi, bizzat yetkinin verilmesi, malın devir ve teslimi gibi başlıklar düzenlenmiştir. [7]8. Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği

30.05.2022 tarihli ve 31851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Tebliği ile elektronik ortamdan statü belgesi alınmasına olanak sağlanan “e-OKSB” uygulaması Tebliğ metninden çıkarılmıştır.


Şirketlerin izin için istihdam etmesi gereken işçi kriteri, geriye dönük bir ay içerisinde yüz işçi değil bir yıl içerisinde ortalama en az yüz işçi olarak değiştirilmiştir. Ek olarak, işçi sayısının tespitinde SGK kapsamında tanzim edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı eklenmiştir. [8]KAYNAKÇA

1. resmigazete.gov.tr/13.05.2022

2. resmigazete.gov.tr/18.05.2022

3. resmigazete.gov.tr/19.05.2022

4. resmigazete.gov.tr/24.05.2022

5. resmigazete.gov.tr/25.05.2022

6. resmigazete.gov.tr/27.05.2022

7. resmigazete.gov.tr/28.05.2022

8. resmigazete.gov.tr/30.05.2022

Comments


bottom of page