top of page

Hukuk Bülteni - 25. SayıİÇİNDEKİLER

Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri

  1. E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  2. Türk Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

  3. Bulgaristan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

  4. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği

  5. Anayasa Mahkemesi'nin HMK Kararı


1. E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla E-Ticaret’te yeni bir dönem başlamış oldu. Değişiklik kanunu ile aracı hizmet sağlayıcılara ve hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirildi. Kanunun bazı hükümleri istisna kalmak üzere 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu kanunun öngördüğü yükümlülüklerin E-Ticaret aracı platformları ve hizmet sağlayıcıları tarafından kanuna uyum çerçevesinde yerine getirilmesi gerekmektedir. [1]


2. Türk Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

26.07.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile hukukumuza bir anonim şirket alt türü olarak “spor anonim şirketi” eklenmiş oldu. Spor anonim şirketlerinin tebliğe göre TTK’ dan ayrılan önemli noktaları bulunmakta. Bazı başlıklar:

  • Halka kapalı Spor Anonim Şirketlerinin paylarının yalnızca nama yazılı olarak çıkartılabilmesi,

  • Spor Anonim Şirketlerinin asgari sermaye tutarlarının bir milyon Türk lirası olması,

  • Belirli oranların üzerinde veya herhalde hakimiyetin değişmesi ile sonuçlanan pay devirlerinde, devirden sonra devrin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ na bildirilmesi gerekmektedir.

Halka açık spor anonim şirketleri ise sermaye piyasası mevzuatına tabi olacaktır. [2]


3. Bulgaristan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşı olan kişilere vize muafiyeti sağlandı.[3]

4. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği

25.06.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. ÇED Raporu’nun düzenlenmesine ilişkin hususların düzenlendiği yönetmeliğin bu alanda iş yapan şirketlerce incelenmesi önem arz etmektedir. [4]


5. Anayasa Mahkemesi HMK Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 01.07.2022 tarihli 31883 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı karara göre HMK m. 377/1(e) bendi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu iptal kararı ile birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren, iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olsa dahi, yargılamanın iadesi kararı verilebilecektir. [5]


KAYNAKÇA

1. resmigazete.gov.tr/07.07.2022

2. resmigazete.gov.tr/26.07.2022

3. resmigazete.gov.tr/27.07.2022

4. resmigazete.gov.tr/25.07.2022

5. resmigazete.gov.tr/01.07.2022


Comments


bottom of page