top of page

Hukuk Bülteni 24. SayıİÇİNDEKİLER

Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri

  1. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

  2. Türk Borçlar Kanunu

  3. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Hâlinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik

  4. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

  5. BDDK'nin Türk Lirası Cinsinden Kredi Kısıtlama Kararı


1. Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

10.06.2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ithal edilen beşeri tıbbi ürünler için İyi İmalat Uygulamaları denetimleri kapsamında karşılaştırılabilir standartlara sahip diğer ülke yetkili otoriteleri, bölgesel veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilmiş bilgi ve belgelerin güven kapsamında değerlendirilebileceği düzenlenmiştir. [1]

2. Türk Borçlar Kanunu

11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Değişiklik Kanunu ile 11 Haziran 2022 tarihiyle 1 Temmuz 2023 tarihi arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaların bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerli olacağı düzenlenmiştir.


Bu geçici düzenlemenin yalnızca bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacağı eklenmiştir. [2]

3. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Karar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Hâlinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik

15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile yıllık gayri safi gelir tanımı genişletilerek teşebbüslerin esas faaliyet gelirlerini, diğer faaliyetlerden olağan gelir veya karlar gibi net satışların hesaplanmasında dikkate alınmayan hesap kalemleri altında muhasebeleştirmiş olduklarının tespiti halinde, söz konusu bedellerin de yıllık gayri safi gelir saptanırken dikkate alınacağı düzenlenmiştir. [3]

4. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

25.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanunu ile bina kimlik sertifikası tanımlanmış, daha önceki metinde “sertifika” ibaresi bina kimlik sertifikası olarak değiştirilmiş ve yapı denetim kuruluşlarının uymaması halinde getirilen idari müeyyidelerin sınırı genişletilmiştir. [4]


5. BDDK'nın Türk Lirası Cinsinden Kredi Kısıtlama Kararı

BDDK’nın 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar hariç olmak üzere bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk lirası nakdi ticari kredi kullanmalarına ilişkin sınırlamalar öngörüldü.


Karar uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin Türk lirası nakdi ticari kullanımları, sahip oldukları yabancı para varlık tutarına bağlanmış oldu. Bu şirketlerin yabancı para varlıklarının şirketin aktif toplamı veya son bir yıllık net satış hasılatının %10’unu aşması durumunda ticari kredi kullanamayacak. [5]KAYNAKÇA

[1] resmigazete.gov.tr/10.06.2022

[2] resmigazete.gov.tr/11.06.2022

[3] resmigazete.gov.tr/15.06.2022

[4] resmigazete.gov.tr/25.06.2022

[5] https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/Liste/56


Comentários


bottom of page