top of page

Girişim Sermayesi Bülteni 22. Sayı

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021


İÇİNDEKİLER


I. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımları


II. Sermaye Piyasaları


III. Öne Çıkan Gelişmeler


IV. Dikkat Çeken:


I. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi YatırımlarıZynga, Türk oyun girişimi Forgerhero ve ByteTyper’ı da satın almaya hazırlanıyor.

ABD merkezli dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Zynga, Türk oyun girişimlerini satın almaya devam ediyor. Duyumlara göre Zynga, İstanbul merkezli Forgerhero ile firmanın Estonya’da kurulu iştiraki ByteTyper firmasını da satın almaya hazırlanıyor. Rekabet Kurumu tarafından ilan edilen anlaşmanın Kurumca onaylanmasının ardından detayların netleşmesi bekleniyor. (1)


 

II. Sermaye Piyasaları
Hepsiburada, NASDAQ dünya teknoloji borsasında halka arz edildi.

Türkiye’nin e-ticaret devi Hepsiburada (HEPS), Nasdaq borsasında hisse başına 12 ABD Doları fiyat ile halka arz edildi ve ilk günden hisse fiyatlarını %12 artırarak 13.43 dolara taşıdı. Temmuz başında yaklaşık 3.9 milyar dolar değere ulaşan şirket, aynı zamanda Nasdaq’da halka arz olunan ilk Türk şirketi oldu. (2)


Kitle fonlama platformu “fonbulucu”nun Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşuna Sermaye Piyasaları Kurumu tarafından izin verildi.

Daha önce fonbulucu’nun çatı şirketleri Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. ve MaQasid tarafından duyurulan; paya dayalı kitle fonlama kampanyası ile yatırım turuna çıkan girişimlere yatırım yapmak üzere kurulması planlanan GSYF’nin kurulmasına ilişkin onay SPK’den 16 Temmuz 2021 itibariyle alındı. fonbulucu GSYF’yi diğer fonlardan ayıran özellikler ise fonun bir kitle fonlama platformuna ait olması ve yalnızca paya dayalı kitle fonlama kampanyalarında yatırım turuna çıkan girişimleri hedeflemesidir. fonbulucu GSYF, kendi kitle fonlama platformlarındaki girişimlere 200.000 TL’den başlayan yatırım yapma ve girişimlerin yönetim kurullarında yer alarak gelişmelerini sağlama hedefleri sayesinde özellikle erken aşamadaki girişimlere önemli katkılar sunmayı planlıyor. (3)


 

III. Öne Çıkan GelişmelerVarlık Yönetim Şirketlerinin faaliyetlerini düzenlemek üzere taslak aşamasında olan yeni yönetmelik yayınlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile bu şirketler tarafından devralınabilecek alacaklara ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Yeni yönetmelik ile “Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Sermayeli Bankalar ile Bu Bankaların Bağlı Ortaklığı Niteliğini Haiz Finansal Kuruluşların Alacaklarının Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kalktı. Yeni Yönetmelik ile birlikte tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların donuk alacaklarının yanında canlı alacaklarının da varlık yönetim şirketlerine devri mümkün hale geldi. Finansal tüketicinin korunmasına ilişkin olarak da somut düzenlemelere yer verilen yeni yönetmelikte aynı zamanda alacakların ihale sürecine, muhasebe ve iç kontrol süreçlerine ilişkin de somut düzenlemeler getirildi.


Eski Yönetmelikte yer alan asgari sermaye sınırının 50 milyon Türk Lirasına yükseltilmesi doğrultusunda getirilen geçiş hükümleri doğrultusunda, hâlihazırda faaliyette bulunan ve sermayesi yeni asgari sermaye sınırının altında kalan şirketler, bir defalığına en fazla 1 yıl uzatılabilecek olmak üzere, 1 yıllık süre içerisinde sermaye artırımına gitmekle yükümlü kılınmıştır. Aksi halde faaliyet izinlerinin BDDK tarafından iptal edilebilecektir.


Yönetmeliğin yayımı tarihi olan 14.07.2021’den önce Kuruma kuruluş veya faaliyet izni başvurusunda bulunmuş olan şirketler için ise asgari sermaye 30 milyon Türk Lirası olarak uygulanacaktır. Ancak bu şirketler de faaliyet izni almalarını müteakip 1 yıl içerisinde sermaye artırımına giderek sermayelerini asgari 50 milyon TL’ye çıkarmakla yükümlü kılınmıştır. (4)


1 Ağustos’tan itibaren vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında tüm şirketlere gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getiriliyor.

Temmuz ayı içerisinde yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçek faydalanıcı bilgisi bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ile bu bildirimlerin usul ve esasları belirlendi. Böylece gerçek faydalanıcı olan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kuruluşları nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai etkiye sahip gizli ortak niteliğindeki gerçek kişi veya kişilere 1 Ağustos 2021’den itibaren başlamak üzere bildirim zorunluluğu getirilmiş oldu.


Bildirim zorunluluğu getirilen gerçek faydalanıcılar ise tüm kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişiler olarak belirlendi. Bunların yanında Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri de yükümlüler arasında sayılarak yabancı şirketler de kapsama alınmış oldu.


Bunun yanında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü kuruluşlar da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiğinde müşterilerinin gerçekleştirdikleri işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini GİB’e bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Ayrıca merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri gibi ona bağlı birimleri de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep halinde müşterilerinin işlemlerinin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır.


Tüm şirketleri yakından ilgilendiren söz konusu yükümlülüklere aykırılık halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulama alanı bulacaktır. (5)


 

IV. Dikkat Çeken:Dijitalleşen iş dünyasının insan kaynaklarına etkilerinin konuşulacağı New HR Summit 22 Eylül 2021’de İstanbul’da gerçekleşecek.

Girişimler için dijital dünyaya adapte olmak hayati öneme sahiptir. Bu noktada dijitalleşen iş süreçleri insan kaynakları profesyonellerini de yakından ilgilendirmektedir. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Dünyası’nın dijital trendlerden ne şekilde etkilendiğine dair konuşmaların gerçekleşeceği New HR Summit, 22 Eylül 2021’de katılımcılarını Hilton İstanbul Maslak’ta ağırlayacağını duyurdu. Zirvede, yerel ve uluslararası çapta çalışan iş kaynakları profesyonellerine deneyimlerini sunabilecekleri imkân sunulmasının yanında, bu kişilere aynı zamanda eşsiz bir networking fırsatı da sağlanmış oluyor. Türkiye İş Bankası ve Papara tarafından desteklenen zirveye sponsorluk başvuruları devam ediyor. (6)


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Ferhan Yıldızlı

Av. Gizem Uzunoğlu

Stj. Av. Mert Dilmen


Comments


bottom of page