top of page

COVID-19 Salgını Sebebiyle Marka ve Patent Ofislerinin Yaptığı DeğişikliklerFikri ve sınai mülkiyet haklarının küresel COVID-19 salgını sebebiyle ortaya çıkabilecek sorunlardan etkilenmemesi adına uluslararası fikri mülkiyet ofisleri prosedürlerde ve sürelerde çeşitli değişiklikler yapma yoluna gitti. Bu değişiklerin kısa bir derlemesini aşağıda sunuyoruz:


Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

WIPO bünyesindeki Lahey Sistemi, Madrid Sistemi, Uluslararası Patent Başvurusu (PCT), Lizbon Sistemi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Sistemi’ne ilişkin işlemlerin aksi bir karar alınana kadar devam ettiği, bunun dışındaki toplantıların nisan ayı sonuna kadar ertelendiğini açıklanmıştır.


Ayrıca fikri mülkiyet haklarının korunması için son tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılmazken posta prosedüründe değişikliğe gidilmiştir. Uluslararası Büro, COVID-19 pandemisinin global posta faaliyetleri üzerindeki etkileri nedeniyle, Uluslararası Patent Başvuru (PCT) belgelerinin fiziksel şekilde gönderilmesi prosedürünü askıya almıştır. Bir sonraki duyuruya kadar belgeler yalnızca e-posta yoluyla iletilecektir. PCT ile ilgili belgeler bireysel başvurularda ePCT aracılığıyla ya da uluslararası yayınlanmadan sonra PATENTSCOPE’ta görüntülenebilir.


Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO)

USPTO Covid-19 salgını sebebiyle hem sürelerde hem de prosedürel şartlarda birtakım değişiklikler yaptığını açıklamıştır.


İlk olarak, patent ve markalar ile ilgili belgelerin dosyalanması ve gerekli ücretlerin ödenmesi için izin verilen sürelerin uzatıldığını duyurmuştur. Patent ve marka başvuru sahiplerinin ve tescil ettirenlerin; iptal edilmiş tescili yenileme, süre uzatma, kullanımı ispatlama, vazgeçilmiş başvuruyu canlandırma, itirazlar ve diğer başvurular gibi dosyalama ve bu konudaki ödeme işlemlerinin 27.03.2020- 30.04.2020 tarihlerine denk gelmesi halinde, bu işlemin başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince uzatılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda başvuruda ya da tescil işleminde bulunan kişinin kendisinin veya temsilcisinin, COVID-19 salgınından kişisel olarak etkilenmesi sebebiyle zamanında cevap veremeyeceğini belirtmesi gerekir. Ayrıca vazgeçme veya iptal bildiriminin iletildiği tarihten itibaren iki ay içinde bir yeniden canlandırma veya eski haline döndürme dilekçesi sunulmalıdır. (Böyle bir bildirim alınmadıysa, vazgeçme veya iptal tarihinden itibaren altı ay içinde bir yeniden canlandırma veya eski haline döndürme dilekçesi verilmelidir.)


İkinci olarak, USPTO, Kayıt ve Disiplin Dairesi (Office of Enrollment and Discipline) ile yapılan belli yazışmalar ve kredi kartı ödemeleri için orijinal el yazılı imza gerekliliğini, 19 marttan itibaren bir sonraki duyuruya kadar kaldırdı. El yazılı imza yerine ABD yasalarına uygun olarak alınmış bir “S-imza” ya da elle yazılmış imzanın veya bir “S-imzanın” grafik temsili kullanılabilir.


Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

9 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasında sona eren tüm prosedürel işlemlerin son tarihlerinin otomatik olarak 1 Mayıs 2020’ye uzatılmasına karar verilmiştir. (1 Mayıs 2020 cuma gününe geldiği ve resmi tatil olduğu için sürelerin 4 Mayıs 2020’ye uzadığı söylenebilir.)


Avrupa Patent Ofisi (EPO)

EPO, 15 Mart 2020 tarihinde veya sonrasında sona eren tüm işlemlerin süresinin tüm taraflar ve temsilcileri için 17 Nisan 2020’ye kadar uzatıldığına dair bir açıklama yayınlamıştır. 15 Mart 2020’den önce sona eren süreler ile ilgili olarak EPO, salgından doğrudan etkilenen ülkelerde bulunan kullanıcılar için yasal süreçleri kolaylaştıracağını bildirmiştir. Yayınladığı bu yüksek riskli bölgeler listesinde Türkiye bulunmadığından, Türkiye’den başvuran hak sahipleri ve temsilcileri için 15 Mart 2020 öncesi işlemlerin süresinde bir değişiklik yoktur.


Bunun dışında, 30 Nisan 2020’ye kadar yapılması planlanan tüm sözlü işlemlerin de erteleneceği açıklanmıştır, bu işlemlerin bazıları tarafların rızası ile video konferans yoluyla yapılabilmektedir.


Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO)

UKIPO bir sonraki bildirime kadar, 24 Mart 2020 ve sonrasındaki günleri “kesintiye uğrayan günler” ilan etmiştir. Bu durum, markalar, tasarımlar, patentler ve ek koruma sertifikaları (SPC’ler) için son tarihlerin, tarafların talepte bulunmasına gerek kalmadan kesinti süresinin sonuna kadar otomatik olarak uzatılacağı anlamına gelmektedir. Fakat UKIPO, tarafların olağan tarihlerinde işlem yapmaları mümkünse bu uzatımın bitişini beklememeleri gerektiğini, uzatım sonunda bir yığılma olabileceği için işlerinin aksayabileceğini de belirtmiştir.


Bu süreçte hak sahibi veya temsilcisi, marka, tasarım, patent veya ek koruma sertifikası için yeni bir başvuruda bulunabilir. Fakat UKIPO fiziksel evrak gönderimini durdurduğu için tüm gönderimlerin elektronik olarak yapılması gerekmektedir.


Alman Patent ve Marka Ofisi (DPMA)

DPMA, beklemedeki tüm fikri mülkiyet prosedürleri ile ilgili olarak süreleri 4 Mayıs 2020’ye kadar uzattığını açıklamıştır. Ancak, DMPA, kanunlarda öngörülen süreleri uzatmaya yetkili olmadığından bu sürelerin uzatıma dahil olmadığını kaydetmiştir. Ayrıca bu süre uzatımı, uluslararası marka tescili başvuruları ile ilgili sürelerde veya uluslararası marka tescili (PMMA) ile ilgili Madrid Anlaşmasına İlişkin Protokol kapsamında daha sonraki belirleme taleplerinde de geçerli değildir.


Bunun dışında DPMA, diğer uluslararası fikri mülkiyet ofisleri gibi fiziksel evrak gönderimine sınırlama getirdiğini, dolayısıyla hak sahibi veya temsilcinin başvuruları dosyalama ve prosedürle ilgili diğer işlemleri için e-dosyalama sistemlerini (DPMAdirektPro ve DPMAdirektWeb) kullanması gerektiğini bildirmiştir.


Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent)

Bilindiği üzere, 26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesiyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur. Türkpatent’in yaptığı açıklamaya göre, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreler de kapsam içi olduğundan; sicil işlemleri ve ücretlere ilişkin tüm süreler, itiraz süreleri, YİDK kararlarına karşı açılacak davalarda dava açma süreleri ve ihlali hâlinde hak kaybına neden olabilecek diğer tüm süreler de durmuştur. Bunun sonucunda, süreler 1 Mayıs 2020 itibarıyla işlemeye başlayacak ve 1 Mayıs itibarıyla sürenin bitimine 15 gün ve daha az kalan süreler 15 gün uzatılmış sayılacaktır.


Türkpatent, durdurulan sürelerin ne zaman işlemeye başlayacağı ile ilgili bir tablo yayınlamıştır.


Bu tabloya göre,


  • Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 13 Mart 2020 – 27 Mart 2020 arasında olan işlemlerin gerç ekleştirilebileceği son tarih 15 mayıs 2020’dir.

  • Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 28 Mart 2020 ila 30 Nisan 2020 arasında olan işlemler için işlemin gerçekleştirilebileceği son tarih, 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla işlemin gerçekleştirilmesi için kalan sürenin 1 Mayıs 2020 tarihine ilave edilmesi ile bulunacaktır.

  • Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020’den önce, bitiş tarihi 1 Mayıs 2020 ve sonraki bir tarih olan işlemler için, işlemin gerçekleştirilebileceği son tarih Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihine 49 gün ilave edilerek bulunacaktır.

  • Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020-30 Nisan 2020 tarihleri arasında olan işlemler için kurum tarafından verilen süre, 1 Mayıs 2020 tarihinde başlayacaktır.

Sonuç

COVID-19 salgınının neden olduğu kamusal yaşamdaki aksamalar göz önüne alındığında, uluslararası fikri mülkiyet ofislerinin aldıkları bu önlemlerin salgın nedeniyle fikri ve sınai hak kayıplarını önlemeyi amaçladığı görülmektedir. Hızla gelişen ve değişen COVID-19 salgını etkileri ve bu salgın sebebiyle verilen yeni kararlar göz önünde bulundurularak en doğru bilgiye ulaşabilmek için ilgili fikri mülkiyet ofislerinin internet sayfalarının kontrol edilmesini öneriyoruz.


KAYNAKÇA

[1] https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html

[2] https://www.uspto.gov/coronavirus

[3] https://www.epo.org/news-issues/covid-19.html

[4] https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=1240

Comments


bottom of page