top of page

7319 Sayılı Kanun ile Sigortacılık Alanında Yapılan Değişiklikler

Güncelleme tarihi: 26 Ağu 2021


I. GİRİŞ

Bu yazımız kapsamında, 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7319 sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7319 sayılı Kanun”) ile sigortacılık alanında yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmelere yer verilmiştir.


II. DEĞİŞİKLİKLER

Bireysel Emeklilik Sistemi

7319 sayılı Kanun ile, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 4632 sayılı Kanun’a Geçici Madde 4 eklenmiştir.


18 Yaş Altı için BES

Yürürlükten kaldırılan madde ile, bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme kalkmış ve 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesinin önü açılmıştır.


Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Hizmet Sunucuları

4632 sayılı Kanun’a eklenen madde ile; yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve şartları uyan dernek, vakıflar ve sandık (Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındakiler hariç olmak üzere) gibi tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketler, 1 Ocak 2021 itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarını, 31 Aralık 2023'e kadar kısmen veya tamamen Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarabilecektir.


Geçici madde uyarınca, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılan tutarlar gelir vergisinden muaf tutulacak ve aktarım yapan üyeler, aktarım tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacaktır.


Aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. Bununla birlikte, aktarım kapsamında yapılacak işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.


Özel Riskler Yönetim Merkezi

7319 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 33/A maddesi, başlığı ile birlikte değişikliğe uğramıştır. Ayrıca, 7319 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi ile ise, aynı konuya ilişkin olarak 5684 sayılı Kanun’a geçici madde 13 eklenmiştir.


Yeni başlığı “Özel Riskler Yönetim Merkezi ve Olağanüstü Durumlarda Teminat” olan madde kapsamında, yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük bulunan riskler, nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurma veya kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri arasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, organizasyon veya iş birliği mekanizmalarının yürütülebilmesi için tüzel kişiliği haiz Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulacaktır.


Risklerin Belirlenmesi

Hangi risklerin Özel Riskler Yönetim Merkezi kapsamında yönetileceği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun önerisi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ; kapsama alınan risklere ilişkin olarak Devlet tarafından prim veya reasürans desteği verilip verilmeyeceği, verilecek ise kapsamı, reasürans Devlet desteğinin bir bedel karşılığında temin edilip edilmeyeceği hususları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun teklifi ve Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecektir.


Reasürans Teminatı

Kamu yararı açısından gerek görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Riskler Yönetim Merkezi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na ve Tarım Sigortaları Havuzuna reasürans teminatı verebilir veya bu kurumlardan reasürans desteği alabilecektir.


Terör, savaş hâli, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı sağlanamaması ya da sağlanmasında güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi hâlinde, sivil hava ve deniz ulaşım araçları için, Hazine ve Maliye Bakanlığınca sigorta veya reasürans teminatı sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.


Verilecek teminatın kapsamı, süresi, türü, limitleri, karşılığında bir bedel alınıp alınmayacağı, bedel alınacak ise bedelin tutarı, alınacak bedelin nemalandırılması ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar da Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecektir.


Kamu Şirketi Tarafından Yönetim

Özel Riskler Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin iş ve işlemler bir kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülecektir. Özel Riskler Yönetim Merkezi, yapacağı sözleşme ile işleticisi şirket ile aralarındaki çalışma usul ve esaslarını belirleyecek.


III. SONUÇ

7319 sayılı Kanun ile sigortacılık sektörü özelinde, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile bireysel emekliliğe katılabilecek kişilerin fiil ehliyetine sahip olması gerekliliğine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılması ve belirli kişi ve kurumların yetkili organlardan alınacak karar ile bireysel emeklilik birikimleri ve taahhütlerine ilişkin tutarların emeklilik sistemine aktarılabileceği düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmesinin önü açılırken, Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin kuruluşu için gerekli düzenlemelere yer verilmiştir.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Mehmet Tuğberk Dekak

Stj. Av. Elif Simay Beşe

Comentários


bottom of page