top of page

Hukuk Bülteni 17. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2022Öne Çıkanlar


1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


20/11/2021 tarihli 31665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile Orman alanları içinde veya bitişiğinde yapılacak rafinerilerde, fosil yakıt kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, kurulu gücü 500 MW ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde ve toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2'den büyük fabrikalar gibi endüstriyel tesislerde ve bunların depolama tesislerinde/sahalarında Yönetmelikte belirtilen tedbirlerin alınması gerektiği eklenmiş ve Yönetmeliğin düzenlediği diğer hususlarda değişiklik ve eklemeler gerçekleşmiştir.


2. Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


25/11/2021 tarihli 31670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren özellikli kuruluşların ve tüzel kişiliği haiz sigorta ve reasürans brokerlerinin kuracakları iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.


3. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yürürlüğe Girdi


30/11/2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 62/A.1. inci maddesinde yer alan "İhale ilanında ve dokümanında, verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen mal alımı ihalelerinde," ibaresi "Mal alımı ihalelerinde" olarak değiştirilmiştir.


4. Orman Kanunun 18. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


30/11/2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 18 inci maddesine göre devlet ormanlarında Orman Genel Müdürlüğünce verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri düzenlenmiştir.


5. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi

30/11/2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik Kanunu ile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun çeşitli hükümlerde geniş çaplı bir değişiklik yapılmıştır. Öne çıkan maddeler:


• İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir.

• Madde 3/A İcra Daireleri Başkanlığı hükmü eklenmiştir.

• İcranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay yerine takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden karar alınacağı düzenlenmiştir.

• Bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması hâlinde, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar icranın geri bırakılması kararının etkisi devam edeceği hükmü eklenmiştir.

• Haciz memurunun kıymet taktiri yaparken sicile kayıtlı malların hariç tutulacağı ve icabında başvurulacak bilirkişiliğe ilişkin düzenlemeler eklenmiştir.

• Malların satış mahalline getirilmediği taktirde muhafaza altına alınması yerine haczedilmiş ancak muhafaza altına alınmamış malların satış talebi üzerine muhafaza altına alınacağı düzenlenmiştir.

• Haczolunan malın satışı talebine alacaklı yanında borçlunun da talep edebileceği ve hacizden itibaren yeknesak biçimde bir yıl içinde haczolunan malın satışının istenebileceği düzenlenmiştir.

• Malın satışı için icra müdürü tarafından verilecek giderin on beş gün içinde depo edilme şartı kaldırılmıştır.

• Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da hacizden sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları sözleşme nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak veya kâğıt, damga vergisinden istisna olduğu düzenlenmiştir.

• Madde 111/A eklenmiş ve borçluya kıymet taktirinden itibaren yedi gün içinde haczedilen malın rızaen satışı için kendisine yetki verilmesine talep edebileceği düzenlenmiştir.

• Madde 111/B ile haczolunan malın satışının elektronik ortamda açık arttırma suretiyle satışı imkanı eklenmiştir.

• Arttırma hazırlık tedbirleri, ihalenin yapılması ve feshi usulleri hakkında değişiklikler yapılmıştır.

• Taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinden sonra henüz tahliye yapılmadan taşınmazı ihale alıcısından satın alanların tahliye isteme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.

• 111/B maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile 106. madde uyarınca çıkarılması gereken tarifenin, altı ay içinde çıkarılacağı geçici madde 18 ile belirtilmiştir.


Sektörler


Enerji Sektörü


1. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


31/10/2021 tarihli ve 31645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği kapsamında Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 28. maddesinin 9. fıkrası yeniden düzenlenmiştir:


"(9) Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır."


2. Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


31/10/2021 tarihli 31645 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği kapsamında Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK 17’sine E.17.C.2.2 bölümünden sonra gelmek üzere “Güneş Enerjisine Dayalı Fotovoltaik Üretim Tesisleri İçin Reaktif Güç Destek Hizmeti Performans Test Prosedürleri” başlığı eklenmiştir.


3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi


02/11/2021 tarihli 31647 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik; elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında Kurum tarafından yürütülecek taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans veya lisans sahiplerinin taşınmaz temininden kaynaklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.


4. EPDK 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatını Belirledi


03/11/2021 tarihli 31648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2021 tarihli ve 10523 sayılı kararında, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2020 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatının (TORETOSAF) 28,56 kr/kWh olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


KAYNAKÇA


YAZAR

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Ekibi


Comments


bottom of page