top of page

Hukuk Bülteni 16. SayıİÇİNDEKİLER


Öne Çıkanlar


Sektörler


Öne Çıkanlar1. Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik kanunu ile; ortaklık paylarının değerleri, Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak kooperatiflerin pay taahhüt sınırı, kooperatiflerin dış denetim sistemi, genel kurul için bakanlık temsilcisinin zorunlu olacağı, tüm kooperatifleri kapsayacak ve değişik kanunlara tabi kooperatifler arasında düzen sağlayacak KOOPBİS’in bir yıl içerisinde kurulacağı ve ilgili başka hususlar düzenlenmiştir.


2. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

16/10/2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilgili değişiklik yönetmeliği ile, çevre izin ve lisans sürecinde yapılacak iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirileceği öngörülen çevrimiçi sistemi (e-izin sistemi) düzenlemekle birlikte çevre izin ve lisans belgesine ilişkin hususlarda da birtakım değişiklik ve eklemeler getirildiği belirtilmiştir.3. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

12/10/2021 tarihinde 31626 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin ilgili yönetmelik ile, yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle Hazine Bakanlığı’na yapılmış ancak değerlemesi tamamlanmamış bulunan finans kuruluşlarının faaliyet izni başvuruları için faaliyet bölgelerine göre 2 milyon TL ile 6 milyon TL arasında değişen tutarlarda ücret ödeyeceği kararlaştırıldı.4. Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

09/10/2021 tarihinde 31623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik ile 02/04/2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin EK-4’ünde yer alan atık listesindeki atıkları işleyen tesislerin uyması gereken genel esaslar düzenlenmiştir.5. Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

02/10/2021 tarihinde 31616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde yerli aksam kullanımının desteklenmesi amacıyla tesislerde kullanılan akşamlara uygulanacak yerli katkı fiyatlarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yerli Aksam Yönetmeliğinde, YADF’den faydalanılan aksam/bütünleştirici parçalar veya bu aksam/bütünleştirici parçalar için en az %70 YMB YKO’ya ve SUB’a sahip aksamlar kullanılacağı hükmü eklenmiştir.


6. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

01/10/2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili değişiklik yönetmeliği ile işverenin yükümlülükleri, acil durumların belirlenmesi, görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, tatbikat, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim ve bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması başlıklarında değişikler düzenlenmiştir.


7. Yabancı Para Üzerinden Ücret Alan İşçinin Kıdem Tazminatının Yabancı Para Cinsinden Hesaplanabileceğine İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/909 E., 2021/6993 K. İçtihat metninden özetle; yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasında yasal bir engel yoktur. Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır. Somut uyuşmazlıkta; davacı işçiye ücretinin Amerikan doları üzerinden ödendiği gözetildiğinde dava konusu kıdem tazminatının, İlk Derece Mahkemesi tarafından hükme esas alınan bilirkişi raporunda, fesih tarihindeki kıdem tazminatı tavanı gözetilerek Amerikan doları olarak hesaplanmasında isabetsizlik bulunmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince kıdem tazminatının Türk lirası cinsinden hüküm altına alınması da doğru bulunmamıştır.


Sektörler


Enerji Sektörü1. EPDK Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesinde Değişiklik Kararı Verdi

EPDK’nın 30/09/2021 tarihli kararı ile “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar”ın eklerinden; “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi (EK-4)”nin yürürlükten kaldırılarak yeni bir EK-4 Listesinin kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanması üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine karar verildi.


Finans


2. Kitle Fonlaması Tebliği Yenilendi

SPK’nın 02/09/2021 tarihli tebliği ile gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatarım miktarı 20 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkarıldığı, paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlarının tamamı nakden ödenmiş asgari 1 milyon TL şartını sağlaması gerektiği gibi çeşitli düzenlemeler gerçekleşti.


KAYNAKÇA

1. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

2. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

3. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

4. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

5. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

6. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

7. 9. HD., E. 2021/909 K. 2021/6993 T. 25.3.2021 - Yargıtay Kararı | LEXPERA

8. EPDK | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

9. T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)


YAZAR

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Ekibi


Comments


bottom of page