top of page

Hukuk Bülteni 11. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Haz 2021


İÇİNDEKİLER


ÖNE ÇIKANLAR


SEKTÖRLER


I. ÖNE ÇIKANLARDestek Süreleri Uzatıldı

30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3929 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; 22 Aralık 2020 tarihli 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar uyarınca gerçek kişi tacir ile esnaf ve sanatkârlara üç ay süre ile verilmekte olan aylık 1.000 TL hibe desteği, büyükşehirlerde 750 TL kira desteği ve diğer illerde 500 TL kira desteğinin süresi bir ay daha uzatıldı.


Esnaf ve Sanatkarlara Hibe Desteği

21.05.2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar ile hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası olarak belirlendi. Hibe desteğinden, 17.05.2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilecek.


 Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süreleri Uzatıldı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçici 10 madde ile, İş Kanunu’nun her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshi yasaklanmıştı. Yürürlüğe giren karar ile, bu süre 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.


Bununla birlikte, üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğine ilişkin uygulama, 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.


 Çek İbrazları Ertelendi

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile, çek ibraz süreleri ile icra – iflas takiplerine ilişkin düzenleme yapıldı. İlgili düzenlemeye göre;


  • İbraz süresinin son günü 30.04.2021 – 31.05.2021 (bu tarihler dahil) arasına denk gelen çekler, 01.06.2021’den sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecektir.

  • Vadesi bu tarihlere denk gelen kambiyo senetleri adına ise bu tarihler arasında icra ve iflas takibi yapılamayacak, ihtiyati haciz verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır.

  • Kamu idareleri bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatamayacaktır.


 İstanbul Adliyelerinde e-Duruşma Dönemi

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; Ankara Batı, Bakırköy, İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde e-Duruşma sistemi kullanıma hazır hale geldi. Bu sayede Covid-19 salgını döneminde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüzel Kişilik Perdesinin Çapraz Aralanmasında Yargıtay Görüşü

Tüzel kişilik perdesinin çapraz aralanması anlamına gelen, borçlu şirketin yanında aynı ana şirkete bağlı bir kardeş şirketin sorumluluğu cihetine gidilebilmesi durumuna ilişkin olarak, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01.07.2020 tarihli, E. 2019/808 ve K.2020/504 sayılı kararı uyarınca; tüzel kişilik perdesinin çapraz olarak aralanması koşullarının oluştuğu durumlarda şirketlerin farklı tüzel kişiliklere sahip olduğu yolundaki savunmaları, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. 


II. SEKTÖRLER
Enerji Sektörü


Elektrik Piyasasında YEK-G Belgesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, YEK-G Sistemi geçici dönem ihraç ve itfa işlemlerini düzenleyen geçici maddeler eklendi. 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler ile kontratların alım satım için işleme açık olduğu zaman dilimi anlamındaki “seans” kavramını mevzuat kapsamında alındı.


Elektrik Piyasasında Kapasite Mekanizması Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Yap İşlet Devret projeleri ve mevcut ve işletmede olan, geçici kabul tarihi en eski ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller kapasite mekanizmasında yer alabilecek. Buna karşın, verimlilik performans testine ilişkin tevsik edici belgede veya Bakanlığa başvurularak tekrarlanan verimlilik performans testi sonuçlarında verimlilik oranı yüzde 50'nin altında olduğu belirlenen, yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller mekanizmadan faydalanamayacak. Kapasite Mekanizması Başvurularına İlişkin Duyuru Yapıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ), 2021 yılı kapasite mekanizması başvurularına ilişkin yayımladığı Duyuru ile 31487 sayılı ve 21.05.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda belirtilen şartları taşıyan santrallere sahip tüzel kişilerin 2021 yılında Kapasite Mekanizmasından yararlanabilmeleri için, 4 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmekte.


Covid-19 Sebebiyle Ertelenen YEKA GES-3 Yarışmalarına Devam Ediliyor

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma tedbirleri sebebiyle yarışmaların bir kısmı ertelenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmî web sitesinde yayımladığı duyuru ile ertelenen Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-3) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisi konusundaki yarışmalara 24 Mayıs 2021 tarihi itibariyle devam edilecek. 24-27 Mayıs tarihleri arasında toplamda 55 yarışma yapılması öngörülüyor. 


Sigorta Sektörü


Trafik Sigortası İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Danıştay 8. Dairesi, 20.03.2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı Tebliğ'in birçok hükmü hakkında hukuka aykırılık gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar’a konu öne çıkan düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:


  • Sürekli sakatlık tazminatı hesaplamasında 20.02.2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporunun dikkate alınması gerektiği yolundaki düzenleme,

  • Trafik kazasına bağlı olarak vefat eden kişinin, kaza tarihi itibariyle vergilendirilmiş bir resmi geliri yok ise, asgari ücretin esas alınması gerektiği yolundaki düzenleme,

  • Araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında kalması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamayacağına ilişkin düzenleme,

  • Vefat eden kişinin kira, hisse, faiz gibi gelirlerinin de destek hesabında dikkate alınması gerektiği yolundaki düzenleme,

  • Sürekli sakat kalan kişi kaza tarihi itibarıyla pasif dönemde çalışmaya devam ediyorsa, 2 yıl sonra otomatik olarak tekrar emekli kabul edilerek asgari ücret hesaplamasına geçilmesi yolundaki düzenleme,

  • Yurtdışında yerleşik kişilerin gelirinin bilinmemesi halinde Türkiye’deki asgari ücrete gelirinin göre hesaplanacağı yolundaki düzenleme.


AYM’den Trafik Sigortası’na İptal Kararı

Anayasa Mahkemesi, 17.07.2020 tarihli 2019/40 sayılı dosya uyarınca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu´nun Trafik Sigortası’nı konu alan maddeler olan 90’ıncı ve 92’nci maddelerde düzenlenen “genel şartlar” ibaresiyle ilgili kuralları kanunilik ölçütü yönünden Anayasa´ya aykırılık sebebiyle iptaline karar verdi.


Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92’nci maddelerine ilişkin iptal kararı verilmesinin ve Danıştay'ın trafik sigortası genel şartlarında yer alan tazminat hesaplama yöntemlerine ilişkin düzenlemeler hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermesinin gerek sektör gerekse mağdurlar açısından belirsizliği artırdığına yönelik açıklamada bulundu.


KAYNAKÇA


YAZAR

Av. Gülşah Algın

Av. Mehmet Tuğberk Dekak

Av. İbrahim Safa Uysal

Stj. Av. Elif Simay Beşe


Commentaires


bottom of page