top of page
Hakimin Masası

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Juris Avukatlık Ortaklığı ("Juris") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Juris, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ​

Juris, kişisel verileri özellikle juris.com.tr, linkedin.com, e-posta, fiziken evrak teslimi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Juris Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kişisel veri, bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri olup, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. , Juris çalışan adayı kişisel verilerini hassasiyetle toplamakta, işlemekte ve olası güvenlik ihlallerini önlemek adına gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinin işlenmesinde, JURİS tarafından esas alınan hukuki sebep ve veri işleme amaçları aşağıda yer almaktadır:

Kişisel verilerden; Kimlik (Ad Soyad, Doğum Tarihi), İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Adresi) Mesleki Deneyim (Diploma Bilgileri, Önceki İş Tecrübesi, Sertifikalar, Yabancı Dil Bilgileri) verileri bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle alıncaktır. Bu veri kategorileri:

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • Makul Süre İçerisinde İşe Alım Maksadıyla İletişime Geçilmesi

amacıyla işlenmektedir.

 

Juris, yukarıda listelenen kişisel verileri, yine yukarıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere işlemektedir. Juris, veri işleme politikası olarak veri minimizasyonunu benimsediğinden, işlenmesinde hukuken veya meşru menfaat kapsamında gereklilik bulunmayan hiçbir veriyi toplamamaya ve işlememeye özen göstermektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Juris, Çalışan Adayının kişisel verilerini aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Juris tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca   taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Juris sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içerecek şekilde Beştepe Mah. Nergiz Sk. No:7A/14 Kat:8      Via Tower, Yenimahalle/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca iletisim@jurishukuk.com.tr e-posta adresi veya 0312 502 23 89 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Juris 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu sonuçlandıracaktır.

Juris; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sonuç

Juris tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Juris tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Juris, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

bottom of page