top of page

Tahkim Karar Özeti
AMERICAN AIRLINES & MARY SMITH


americanairlinesfl.com adresi WIPO tarafından, alan adı sahibinin haklı ve meşru menfaati olmaması, kötü niyetli olması ve işbu alan adının AMERICAN AIRLINES markası ile kafa karıştıracak ölçüde benzer olması sebepleriyle AMERICAN AIRLINES şirketine devredilmiştir.
Açıklamalar:


· Alan adı tahkime başvuran itiraz sahibi AMERICAN AIRLINES havayolu şirketidir.

· Uyuşmazlığın karşı tarafı ise Mary Smith isimli gerçek kişidir.

· Uyuşmazlığa konu alan adı ise americanairlinesfl.com’dur.

· Alan adının kayıtlı olduğu kuruluş Name Cheap şirketidir.


İtiraz sahibi olan AMERICAN AIRLINES 26 Nisan 2022 tarihinde WIPO’ya başvuru gerçekleştirmiştir. WIPO gelen itiraz üzerine 27 Nisan 2022 tarihinde alan adının kayıtlı olduğu kuruluş olan Name Cheap şirketinden uyuşmazlığa konu olan alan adını kullanan kişinin bilgilerini talep etmiştir. İlgili kuruluştan gelen kullanıcı bilgileri ile itiraz sahibinin dilekçesinde belirttiği ismin aynı olmadığı fark edilmiştir. WIPO itiraz sahibine başvuruyu doğru kişiye yöneltebilmek için gerekli değişiklikleri yapmasını talep etmiştir. Yapılan değişikliklerin ardından WIPO 16 Mayıs 2022 tarihinde alan adı sahibini şikâyet ile ilgili bilgilendirmiş ve itiraza cevap vermesi için süre tanımıştır. Ancak şikâyet süresi boyunca alan adı sahibi herhangi bir cevap sunmamıştır. Bunun üzerine WIPO merkezi tahkim sürecini başlatarak tek hakem atamıştır.

Tahkim aşamasında Hakem, itiraz sahibinin ABD’de tanınmış bir uluslararası havayolu şirketi olduğunu ve bu şirketin “AA” logolu çok sayıda tescilli markasının olduğunu belirtmiştir. Bu markalar arasından ise ABD’de 514,294 tescil numaralı ve 39.sınıftan tescil edilen AMERICAN AIRLINES marka örneğini sunmuştur.

Şu anda aktif olarak kullanılmayan alan adı ise 4 Ağustos 2021 tarihinde tescil edilmiştir.


İtiraz Sahibinin İddiaları;

Uyuşmazlığa konu olan alan adının, kendi tescilli markası olan AMERICAN ve AMERICAN AIRLINES ile müşteriler nezdinde kafa karışıklığına sebep olabilecek derecede benzer olduğunu iddia etmektedir.

İtiraz sahibi ayrıca alan adı sahibinin işbu alan adını kullanmasını haklı kılacak herhangi bir haklı nedeni ya da meşru menfaati olmadığını iddia etmiştir.

Ayrıca yukarıda sayılan işbu iddiaların alan adı sahibinin kötü niyetli olduğunu gösterdiğini ve alan adı sahibinin işbu alan adını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini iddia etmiştir.


Alan Adı Sahibinin İddiaları;

Alan adı sahibi itiraz dilekçesine cevap vermemiştir.


Hakem İncelemesi

1- Kafa Karıştırıcı Benzerlik İddiası

Hakem, alan adının itiraz sahibine ait tescilli marka olan AMERICAN AIRLINES ‘ten oluştuğunu ve işbu kelime tamlamasının arkasına ise Amerika’da yer alan Florida yerleşkesinin kısaltılmış hali olan “fl” ibaresinin eklendiğine karar vermiştir. Hakem bu hususta itiraz sahibinin ileri sürmüş olduğu “fl” ifadesinin “flight” kelimesinin kısaltılmış hali olduğu iddiasını kabul etmemiş ve bu ifadenin Florida’nın kısaltılmış hali olduğuna karar vermiştir.

Hakem kararında uyuşmazlığa konu alan adının şikayetçinin AMERICAN AIRLINES tescilli markasını içinde barındırdığı için müşteriler nezdinde kafa karışıklığına yol açabileceğine hükmetmiştir.


2- Alan Adı Sahibinin Meşru Hak ve Menfaatinin Bulunmadığı İddiası

Hakem, itiraz sahibinin iddia ettiği üzere alan adı sahibinin işbu alan adı üzerinde herhangi bir hakkı ya da hukuksal menfaatinin olmadığına ve alan adı sahibinin hakkında yapılan itiraza cevap vermediğini belirterek alan adı sahibinin alan adı üzerinde meşru hak ve menfaatinin bulunmadığına karar vermiştir.

3- Kötüniyet İddiası

Hakem, alan adı sahibinin itiraz sahibine ait olan AMERICAN AIRLINES markasını bildiğini çünkü ABD’de oldukça popüler olan işbu markanın bilinmemesinin mümkün olmadığını belirtmiştir. Alan adı sahibinin bilmiş olduğu AMERICAN AIRLINES markasını, AMERICAN AIRLINES markasının tanınmışlığından yararlanma kastı ile alan adının içinde kullandığına hükmetmiştir. Hakem, alan adı sahibinin işbu marka ile haksız ticari kazanç elde edeceğini vurgulamıştır. Müşteriler tarafından resmi hesap sanılarak girilen americanairlinesfl.com alan adı içinde itiraz sahibine ait olan ve olmayan çok sayıda linkin mevcut olduğuna ve bu linkler vasıtası ile alan adı sahibinin haksız kazanç sağladığına karar vermiştir.

Hakem tarafından yukarıda sayılan gerekçeler alan adı sahibinin kötü niyetli olarak alan adı tescilini yaptırdığını göstermektedir.


KARAR

Americanairlinesfl.com alan adının AMERICAN AIRLINES şirketine devredilmesine karar verilmiştir.
KAYNAKÇA

(Kararın tamamına işbu adresten ulaşabilirsiniz)Comments


bottom of page