top of page

Hukuk Bülteni - 26. Sayı


İÇİNDEKİLER

  1. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik

  2. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  5. Anayasa Mahkemesi’ nin 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı


1. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik

04.08.2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun ile gelen kanun boşluğu dolduruldu.


Yeni gelen düzenlemeyle aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması kararları Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Teslim gerçekleştirilirken çocuğun üstün yararı ve çocuğun menfaati ilkeleri gözetilecektir.


İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde yetkili müdürlük çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü olarak belirlenmiştir. [1]


2. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.08.2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik’ le lisanssız elektrik üretimine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemeler temelde;

İhtiyaç fazlası satış ve lisans alma ile şirket kurma faaliyetlerini düzenlemiş olup, gerçek tüketimi olan tüketicileri korumaya yöneliktir.


Düzenleme lisanssız elektrik üretimine dair önemli değişiklikler getirmiştir bu değişikliklere uyumun sağlanması önem arz etmektedir. [2]


3. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile mesafeli sözleşmelere ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.


Bu düzenlemeler temel olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini E-Ticaret Kanunu’ na uyumlu hale getirmeye ve yürürlükte olan mevzuatı yeknesaklaştırmaya ilişkin olup hem tüketiciye hem de aracı hizmet sağlayıcı/satıcı/sağlayıcılara yeni yükümlülükler ve haklar öngörmektedir.


Yönetmeliğin yürürlük tarihi ileri tarihli olup piyasada faaliyet gösteren aktörlerin yapacak oldukları mesafeli sözleşmelerini mevzuata uyumlu hale getirmeleri önem arz etmektedir. [3]


4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi.


Bu düzenlemelerden bazıları; gayrisıhhi müesseselerde tali faaliyet konularının ana faaliyet konusu sınıfıyla aynı veya alt düzeyde belirlenmesi, gayrisıhhi müesseselerde sınıf tespitinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirilmesi olup ayrıca Yönetmeliğin ikinci Eki (Ek-2)’ nde yer alan gayrisıhhi müesseseler listesine eklemeler yapılarak bir müessesenin gayrisıhhi müessese sayılması için öngörülen kriterler genişletildi.


Elektrikli şarj istasyonları ve bazı diğer işyerlerine ilişkin geçiş süreci 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldı.


5. Anayasa Mahkemesi’ nin 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 16.08.2022 tarihli 31925 sayılı Resmî Gazete ’de yayınladığı karar, işçinin sözleşmesinin sosyal medyada paylaştığı bir gönderi sebebiyle feshinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine ilişkindir.


Karara konu olayda işçi, işçi sıfatının yanı sıra ayrıca bir derneğin de genel başkanıdır. Olayda işçiye karşı sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakaret davası açılmıştır ve bu davada işçiye ceza verilmiş olup hükmün açıklanması geriye bırakılmıştır. Ayrıca iş sözleşmesi İş Kanunu’nun haklı nedenle fesihe ilişkin 25/2 maddesine dayanılarak feshedilmiştir. İşçi ise ilgili mahkeme kararına karşı temyiz yoluna gidilememesi nedeniyle hak arama hürriyetinin ve iş akdinin sona erdirilmesi sebebiyle ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.


Anayasa Mahkemesi iş akdinin feshine ilişkin yaptığı inceleme sonucunda karara konu olayda bahsi geçen sosyal medya paylaşımının hangi sıfatla açıklandığının önemine bu ifadelerim kimi hedef aldığının önemine değinmiş ve ilgili paylaşımda kullanılan dilin genel nitelikli olduğuna ve kimseyi hedef almadığına ayrıca başvurucunun abartılı bir şekilde eleştirilerini abartılı bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek sosyal medya paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar vermiştir.


Ayrıca iş sözleşmelerinde iş akdinin feshinin son derece ağır ve en son çare (ultima ratio) olarak değerlendirilmesi gerektiğine değinerek iş akdinin feshinin geçerli bir nedene dayandığına ilişkin mahkeme süreçlerinin yeterli olmadığına değinmiştir.


Bu kapsamda ise işçinin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiş ve yeniden yargılama yapılması için birinci derece mahkemeye kararın bir örneğinin gönderilmesine karar vermiştir.

KAYNAKÇA

1. resmigazete.gov.tr/04.08.2022

2. resmigazete.gov.tr/11.08.2022

3. resmigazete.gov.tr/23.08.2022

4. resmigazete.gov.tr/25.08.2022

5. resmigazete.gov.tr/16.08.2022Comments


bottom of page