top of page

Hukuk Bülteni 22. SayıİÇİNDEKİLER

I. Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri

 1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 2. Kat Mülkiyeti Kanunu

 3. Şarj Hizmeti Yönetmeliği

 4. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

 5. İcra ve İflas Kanunu

 6. Kurumlar Vergisi Kanunu

 7. Katma Değer Vergisi Kanunu

 8. Vergi Usûl Kanunu

 9. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

 10. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

II. Sektörler

Enerji Sektörü

 1. EPDK’dan Ticarethane Aboneliğine İlişkin Karar


I. Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri

1.Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

08.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanun’u ile mevzuatta önemli değişikliklere gidildi. Öne çıkan değişiklikler öncelikle; mesafeli sözleşmelerde “aracı hizmet sağlayıcı”nın sorumluluklarının genişletilmesi, tüketici hakem heyetleri ile ilgili düzenlemeler ve Reklam Kurulu ile ilgili başta internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verebileceği olmak üzere düzenlemeler oldu.


 • Aracı hizmet sağlayıcıların aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak Tüketiciye ön bilgilendirme yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen,

 • Veri girişinin satıcı ve sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç tutulmak üzere, ön bilgilendirmede bulunması zorunlu eksiklikler bakımından satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen,

 • Satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle, satıcı ve sağlayıcıların bu madde hükümlerine aykırı davranmasına sebep oldukları her bir işlemden sorumlu olduğu,

 • Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile ayıplı maldan kaynaklı ve hizmetten kaynaklı hakların kullanımı hariç olmak üzere, teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile müteselsilen,

 • Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden, ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarında yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından sorumlu oldukları düzenlendi. [1]


2. Kat Mülkiyeti Kanunu

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanun’u ile önceki düzenlemede 15 gün olan devre mülk hakkının 7 günden daha az süreli olmaması gerektiği düzenlendi. [2]


3. Şarj Hizmeti Yönetmeliği

02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar kanuni düzenlemeye konu oldu. Bu kapsamda şarj ağı işletmeci lisansı düzenlenerek şarj istasyonu kurulum ve işletmesi faaliyetleri lisansa tabi hale geldi. [3]


4. Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

07.04.2022 tarihli ve 31802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile yatırım danışmanlığı faaliyetinin kapsamı ile ilgili emeklilik şirketlerinin bireysel emeklilik fon paylarına yönelik olarak belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması Tebliğ kapsamı dışına çıkarılmıştır.


Ayıca, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda veya Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformunda işlem gören yatırım fonları veya emeklilik yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarıyla ilgili olarak müşterilerin veya katılımcıların risk ve getiri tercihlerine göre verilen yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmadığı düzenlenmiştir. [4]


5. İcra ve İflas Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin 26.01.2022 tarihli iptal kararına istinaden İcra ve İflas Kanunu’nun 278. maddesinde bağışlama olarak nitelendirilecek tasarruflar kapsamında “sıhren üçüncü dereceye kadar hısımlar” ibaresi iptal edilmiştir. [5]


6. Kurumlar Vergisi Kanunu

15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanun’u ile kurumlar vergisinden müstesna kazanç kalemlerinin kapsamı genişletilmiştir: Katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ve kurumlar vergisinden istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançlar.


TTK madde 376 kapsamında sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.


Bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınacağı düzenlenmiştir. [6]


7. Katma Değer Vergisi Kanunu

15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanun’u ile imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahiplerine belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifalarının 31.12.2025 tarihine kadar KDV’den istisna tutulacağı düzenlenmiştir.


Ayrıca, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den istisna tutulacağı düzenlenmiştir.


Son olarak, sigortalı sayılan hekimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişiler serbest meslek erbabı kapsamına dahil edilmiştir. [7]


8. Vergi Usûl Kanunu

15.04.2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanun’u ile vergi daireleri tarafından düzenlenen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi veya onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş veya onaylanmış sayılacağı düzenlenmiştir. [8]


9. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satışı dışındaki menkul satış sözleşme bedellerini döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırmaları mümkün iken sözleşme konusu ödemeyi Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu kılınmıştır. [9]


10. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

29.04.2022 tarihli ve 31824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında “CE” işareti taşıyan yapı malzemelerinin Performans Beyanı yapılmış olmasını yeterli gören hüküm yürürlükten kaldırılmış olup bu kapsamdaki yapı malzemeleri için de performans beyanının yanı sıra Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 27’nci ve 29’uncu maddeleri uyarınca belirlenen belgelerin talep edileceği düzenlenmiştir. [10]


II. Sektörler

Enerji Sektörü

1. EPDK’dan Ticarethane Aboneliğine İlişkin Karar

EPDK’nın 31.03.2022 tarihli toplantısında 03.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere ticarethane aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesisleri hakkında üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmama saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir aynın yapılmaksızın kademeli tarifenin uygulanacağı kararlaştırılmıştır. [11]


KAYNAKÇA

1. resmigazete.gov.tr/08.04.2022

2. resmigazete.gov.tr/01.04.2022

3. resmigazete.gov.tr/02.04.2022

4. resmigazete.gov.tr/07.04.2022

5. resmigazete.gov.tr/12.04.2022

6. resmigazete.gov.tr/15.04.2022

7. resmigazete.gov.tr/15.04.2022

8. resmigazete.gov.tr/15.04.2022

9. resmigazete.gov.tr/19.04.2022

10. resmigazete.gov.tr/29.04.2022

11. resmigazete.gov.tr/09.04.2022YAZAR

Av. Gülşah Algın

Av. Remziye Atabek

Stj. Av. Alper Can Ekici

Stj. Av. Şevval Gülhan Metin


Commentaires


bottom of page