top of page

Hukuk Bülteni 21. Sayı

Güncelleme tarihi: 6 May 2022İçindekiler

Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri

1. Maden Yönetmeliği

2. Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

3. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

4. İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik

5. Vergi Usul Kanunu

6. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

7. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Sektörler

Sigorta Sektörü

1. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Ar-Ge Sektörü

1. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Enerji Sektörü

1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

2. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

3. Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

4. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği


Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri1. Maden Yönetmeliği

01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile elektrik ihtiyacını karşılamak üzere ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebileceği düzenlendi.

Bu doğrultuda zeytinlik alanlarının maden sahası olarak kullanılabilmesinin önü açılmış oldu.2. Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ

04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıklar teknoloji teşebbüsü olarak tanımlanmış; Türkiye’de faaliyet gösteren ar-ge veya teknoloji teşebbüslerinin devralınması işlemlerinde işlem taraflarının ayrı ayrı iki yüz milyon TL eşiğini aşması şartının Kurul’dan izin alınması hususunda aranmayacağı düzenlenmiştir.


Bu doğrultuda özellikle Türkiye’deki teknoloji Startup’larının devralınması işlemlerinde Startup cirosunun iki yüz elli milyon TL eşiğini geçmese dahi devralan tarafın Türkiye ciro toplamı yedi yüz elli milyon TL eşiğini geçmesi halinde ilgili devralma işlemi Kurul iznine tabi olacaktır.3. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

04.03.2022 tarihli ve 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile ayrıntılı olarak kaleme alınmış eski maddelerin yerine yalnızca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine atıf yapılarak düzenleme gerçekleştirilmiştir.4. İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik

08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile İcra ve İflâs Kanunu kapsamında yapılacak açık artırma suretiyle satış işlemlerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine (UYAP) entegre Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
5. Vergi Usul Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin 04.11.2021 tarihli iptal kararı, 09.03.2022 tarihli ve 31773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi; iptal kararı neticesinde Kanun’un 367/6 hükmü olan “Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.” İfadesi Kanun metninden kaldırılmıştır.


Bu doğrultuda Kanun’un atıf yapılan kısmında bulunan vergi zıyaı, kaçakçılık ve usulsüzlük suçları hakkında verilen Ceza Mahkemesi kararları vergi cezalarının icrası hususunda yetkili makamların kararlarını etkileyeceği gibi ceza hakimi de ilgili makamların kararları ile bağlı olacaktır.6. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde değişikliğe gidilmiş, az tehlikeli olarak belirtilen 86.90.14 psikoanalistler, psikologlar, psikoterapistler ve psikolojik danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler (hastane dışı) madde başına “Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri” ibaresi eklenmiş; motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti az tehlikeli ve elektronik spor (e-spor) oyun merkezlerinin faaliyetleri az tehlikeli olarak listeye eklenmiştir.7. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

31.03.2022 tarihli ve 31795 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile OSB Katılımcılarının parsel tahsis hakkını devrini düzenleyen maddede değişikliğe gidilerek katılımcının mülkiyetindeki taşınmazlar yatırım finansmanı sağlanması amacıyla kredi alacaklısı kuruluşa, gayrimenkul yatırım fonuna, gayrimenkul yatırım ortaklığına, varlık yönetim şirketine ve varlık kiralama şirketine devredilebileceği düzenlenmiş olup tahsis yapılan şirketin birleşme, devralma, tür değişikliği veya kısmi bölünme durumlarında yapılabilecek devirlere ilişkin hükümler eklenmiştir.


Sektörler

Sigorta Sektörü


8. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

16.03.2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki deniz turizmi araçları zorunlu sigorta kapsamına dahil edilmiş olup üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası bulunan deniz turizmi araçlarının, sigorta teminat tutarlarını 1 Mayıs 2022 tarihine kadar Tebliğ ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.


Ar-Ge Sektörü


9. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımlar Yönetmelik kapsamındaki desteklere dahil edilmiş ancak bu yatırımlar işletme gider desteği kapsamı dışında tutulmuş, genel destek şartları kapsamında desteğe konu ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olma şartına alternatif olarak ürünün mevcut üretiminin yurt içi Pazar ihtiyacını karşılamada yetersiz olma şartı eklenmiş ve yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemlerine makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri eklenmiştir.


Enerji Sektörü10. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile bir fatura döneminde YEKDEM gelirinin YEK toplam bedelinden fazla olması durumunda, ödeme yükümlülüğü oranı (ÖYOi) tarifesi düzenlenmeye tabi tüketicilerin ödeme yükümlülüğü oranının, ilgili tedarikçilerin uzlaştırmaya esas çekiş miktarları dikkate alınarak hesaplanacağı düzenlendi.11. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği

10.03.2022 tarihli 31774 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile trijenerasyon tesislerinin tanımı yapılmış ve mevzuata dahil edilmiş; önlisans başvurusu kapsamında kurulması planlanan elektrik üretim tesisinde, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi de kurulmak istenmesi hâlinde, elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında, elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında, müstakil elektrik depolama tesisi kurulmak amacıyla yapılan tedarik lisansı başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında ve mevcut tedarik lisansına müstakil elektrik depolama tesisi eklenmesi kapsamında yapılan lisans tadil başvurularında depolama tesisinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş isteneceğine ilişkin hükümler düzenlenmiş; üretim lisansı sahibinin yükümlülükleri kapsamında lisans verilmesine esas olan gerekli izin, onay, ruhsat ve benzerlerinin geri alınması, kaldırılması, sonlandırılması, yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi durumlarını en geç bir ay içerisinde Kurum’a bildirim yükümlülüğü eklenmiştir.12. Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

18.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Tebliğ’i ile İdare ile akdedilecek EPC Sözleşmelerinde sabit birim enerji fiyatı yerine TÜFE’de meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla enflasyon oranı belirleyebileceği düzenleniş olup sözleşme ve şartname taslakları üzerinde değişikliğe gidilmiştir.13. Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği

22.03.2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile arz güvenliği gerekçesiyle Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda, üretim tesisleri tarafından anlaşma gücünün üzerinde sisteme elektrik enerjisi verilebileceği ve bu kapsamda anlaşma gücünün üzerinde sisteme verilen enerjinin güç aşımı olarak değerlendirilmeyeceği düzenlenmiştir.


Yazar:

Av. Gülşah Algın

Av. Remziye Atabek

Stj. Av. Alper Can Ekici

Stj. Av. Şevval Gülhan Metin


Comments


bottom of page