top of page

Hukuk Bülteni 20. Sayı

Güncelleme tarihi: 25 Nis 2022Öne Çıkan Mevzuat Değişiklikleri

1. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

2. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

3. Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ

4. Dernekler Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilen Hüküm

5. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

6. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Sektörler

Ar-Ge Sektörü

1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Enerji Sektörü

1. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

2. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ1. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ait ifade ya da görüntüler içeremeyeceğine ilişkin husus mülga edilmiş, tüketici satın alma alışkanlıkları ve diğer kişisel verilerle elde edilen fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğuna ilişkin tanımlama yapılmış; internet ortamında satışa sunulan mal ve hizmetlerinin sıralamasına ve internet ortamında tüketici değerlendirmelerine ilişkin esaslı unsurlar yasal dayanağa ulaştırılmıştır.

2. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

12.02.2022 tarihli ve 31748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile bina kimlik sertifikalarının yapı denetim kuruluşları yerine yapı müteahhitleri tarafından temin edileceği düzenlenmiştir.

3. Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ

18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Tebliğ’i ile YUVAM kapsamı, yurt dışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketler olarak genişletilmiştir.4. Dernekler Kanunu’nda Anayasa Mahkemesi Kararı İle İptal Edilen Hüküm

2021/59 esas ve 2021/90 karar numaralı ve 16.12.2021 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun, “Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler” başlığı altındaki 26. maddesinde bulunan bu tesislerin açılması işletilmesi ve kapatılmasının izne tabi olduğu hükmü içerisinde “işletilmesi ve kapatılması” ibaresi iptal edilmiştir. AYM, derneklerin, yurt, pansiyon ve lokal niteliğindeki tesisleri işletmesini de dernek kurma özgürlüğü kapsamında sayarak, konuya ilişkin düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.

5. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

25.02.2022 tarihli ve 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile “binalarda tasarruf tedbirleri ve iklim değişikliğine dair ilkeler” başlığı altında yeni düzenlemelere yer verilmiş olup iç mekanların tasarımına dair iç mekan projesi değişikliği ile taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliğini etkilemeyen mahal listesi değişikliklerinin ruhsata tabi olmadığı hususu düzenlenmiştir.6. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

26.02.2022 tarihli ve 31762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Tebliğ’i ile Tebliğ’in Ek-1 listesinde yer alan ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 168 ile 171. maddeleri kapsamında serbest dolaşıma girmesi halinde Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.


Sektörler

Ar-Ge Sektörü7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

10.02.2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile Ar-Ge mevzuatında kuluçka merkezleri ve girişimcileri ile ilgili önemli düzenlemeler yer almakla birlikte başvuru prosedürüne ilişkin esaslı değişiklikler meydana gelmiş; desteklenecek programlar başlığı altına yeni maddeler eklenmiştir.


Enerji Sektörü


8. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

19.02.2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile mevzuat kapsamında “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB)” tanımı yapılmış, toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunlu tutulmuş ve NSEB’ler ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.9. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

22.02.2022 tarihli 31758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Tebliğ’i ile tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri yatırım konusu kapsamına alınmış olup bu doğrultuda tarımsal sulama amaçlı güneş enerji kurulması ve akıllı sulama sistemleri kurulması başvuruları denetim ve kontrollerin yapılması şartıyla hibe desteği ödemesi kapsamına dahil edilmiştir.

10. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Tebliğ’i ile güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ve lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler teşvik belgesinin kapsamı dışında bırakılmıştır.


Yazar: Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Ekibi

Comments


bottom of page