top of page

Hukuk Bülteni 19. Sayı


İçindekiler

1. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

2. İşveren Uygulama Tebliği Yürürlükten Kalktı

3. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) Yürürlüğe Girdi

6. Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yürürlüğe Girdi

8. 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

9. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi


Sektörler

Enerji Sektörü1. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

06.01.2022 tarihli ve 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı edinimiyle ilgili miktarlar sabit kalmakla birlikte ilgili miktarların Türk lirası karşılığı yerine döviz karşılığı ve belirtilen döviz tutarlarının işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılması şartı öngörülmüştür.

2. İşveren Uygulama Tebliği Yürürlükten Kalktı

07.01.2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile 01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

3. Gelir Vergisi Genel Tebliği 318 Yürürlüğe Girdi

12.01.2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğine ilişkin kazanç istisnası öngörülmüş ve istisna uygulamasında özellik arz eden usul ve esaslar ortaya konmuştur.

14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşları, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa tabi kooperatif ve üst kuruluşları ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetici ve ortakları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların Kooperatif Bilgi Sistemini (KOOPBİS) kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.


15.01.2022 tarihli ve 31720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “diğerleri (sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlardan (dizel veya yarı dizel) gücü 15kW’ı geçmeyenler)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konmuştur.


6. Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yürürlüğe Girdi

18.01.2022 tarihli ve 31723 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketlerin, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren kâr payı avansı dağıtabilmeleri için öngörülen genel kurul yapma süresi iki ay olarak değiştirilmiştir.


22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar 3.600-TL olarak değiştirilmiştir.


8. 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun değişikliğine göre Kanun’a “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamaz.” hükmü eklenmiştir.


9. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun değişikliğine göre; ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacağı, Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacağı ve ihracata isabet eden kısmı için ayrıca indirim uygulanmayacağını; bu kapsamdaki indirimlerin diğer indirimler uygulandıktan sonra kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacağı öngörülmüştür.27.01.2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyeri olarak tanımlanan Koruma İşyerleri ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.


Enerji Sektörü


11.01.2022 tarihli ve 31716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7350 sayılı Kanun ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Ancak, 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye giren söz konusu kapasite artışları işletmeye giriş tarihinden itibaren 6/B maddesi kapsamında yerli katkı fiyatından yararlanır.”


Kaynakça


Yazar: Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Ekibi

Комментарии


bottom of page