top of page

Hukuk Bülteni 18. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2022


İçindekiler

Öne Çıkanlar

1. Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

2. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

4. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

5. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

6. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

7. Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

8. Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Sektörler

Enerji Sektörü

1. EPDK 2022 Yılı İçin Serbest Tüketici Limitini Belirledi

2. Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
Öne Çıkanlar

1. Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

01.21.2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerinin yürütülmesinde kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.


2. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek şekilde 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak tespit edilmiş; 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 65 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk lirası olarak belirlenmiştir.


3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile bölge başvurularında alan üzerinde yer alan binalar için yapı kullanma izin belgesi olması halinde, ilgili bölge için emsal ve taban alanı şartlarının aranmayacağı düzenlenmiştir.4. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yürürlüğe Girdi

24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına yönelik kayıt belgesi ve başvuru usul ve esasları düzenlenmiştir.


5. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanunu ile elektrik enerjisi hasılatından TRT Katkı Payının kaldırılması düzenlenmiştir.


6. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği ile şirketlerin yetkilendirilmesi ile ilgili olarak, şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olan kişilerde; yetki belgesi iptal edilmiş bir şirketin sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi veya müdürü olarak bulunmamış olma şartı eklenmiştir.


7. Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişiklik Kanunu ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları eskiden düzenleme 10 kW’a kadar olan azami kurulu gücü sınırı, 25 kW’a kadar olarak değiştirilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan "ücretlere ilişkin kâğıtlar" ibaresinden sonra gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.


8. Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

29.12.2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden hizmet veren şubesiz bankaların faaliyetlerine ve bankacılık hizmetlerinin finansal teknoloji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sektörler

Enerji Sektörü


9. EPDK 2022 Yılı İçin Serbest Tüketici Limitini Belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16.12.2021 tarihli toplantısında; 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 41 inci maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limiti 1100 kWh olarak belirlenmiştir.


10. Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

18.12.2021 tarihli ve 31693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla Sistem İşletmecisi tarafından işletilecek olan kapasite mekanizmasına ilişkin kurallar düzenlenmiştir.


Kaynakça


Yazar: Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim Ekibi

Yorumlar


bottom of page