Hacizli Araç Satılabilir mi?İcra takibi sonucunda borçlunun mal ve haklarına icra müdürlüğü tarafından el konulması işlemine haciz denir. Haciz işleminin amacı borçlunun mal ve hakları aracılığı ile alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaktır. Taşınır mallara konulan haciz, icra dosyasına 6 ay süre ile işlem yapılmadığı takdirde düşmektedir.


Üzerine haciz konulan bir araç satılabilir mi? Haciz şerhleriyle yeni malik adına tescil işlemi yapılabilir mi?


Noter kanalı ile satın aldığı aracı kanuni süresi içerisinde (3 iş günü) trafik siciline tescil ettirmeyen vatandaş, aradan 10 yıl geçtikten sonra aracın tescili talebinde bulunmuş ve bu talebi aracın üzerinde hacizlerin olduğu, hacizler kalkmadığı müddetçe tescil işlemi yapılamayacağı gerekçeleriyle idare tarafından reddedilmiştir. Araç üzerindeki hacizler ise satış işleminden sonra aracın eski sahibinin borçları nedeniyle işlenmiştir. Konu ile ilgili hakkını idare mahkemeleri nezdinde arayan vatandaşın son durağı ise Danıştay olmuştur.


Danıştay 15. İdari Dava Dairesi’nin 2014/4169 E. 2018/195 K. sayılı kararında “…davacının aracı noter satış sözleşmesi ile satın aldıktan sonra 2004 sayılı Kanun kapsamında eski malikin borçları nedeniyle haciz şerhlerinin işlendiği, idarece araç üzerinde halihazırda bulunan haciz şerhleri nedeniyle aracın davacı adına tescilinin yapılmadığı görülmektedir. Hacizli bir aracın satışının yasaklanmadığı, ancak haciz koyduran alacaklıların korunması amacıyla aracın hacizli olarak satılabileceği ve buna bağlı olarak haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği, dava konusu olayda da davacının aracı aldığı tarihten sonra araç üzerine eski malik adına işlenen haciz şerhlerinin tescile engel olmayacağı, davacının tescili talep ettiği tarih itibariyle araç üzerindeki hacizlerle birlikte trafik tescil kaydının yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” şeklinde hüküm kurularak, hacizli aracın satışının yasak olmadığı ve aracın hacizli olarak satılıp haciz şerhleriyle birlikte tescil edilebileceği açık bir şekilde ortaya konulmuştur.


Bir araç hacizli de olsa satışı yapılabilir. Aracın satışının yapılmasının önünde bir engel yoktur. Yalnız, satılan araç haciz şerhleriyle birlikte tescil edilecektir.


YAZAR

Gülşah ALGIN

Mehmet Tuğberk DEKAK