top of page

Girişim Sermayesi 28. Sayı

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2022


İÇİNDEKİLER

1. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımları

- Microsoft, Game Maker Activision Blizzard'ı 70 Milyar Dolara Satın Aldı

- 260 Milyon Dolar Yatırım Alan Creditas’ın Değerlemesi 4.8 Milyar Dolara Ulaştı

2. Sermaye Piyasaları

- Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Basın Duyurusu

3. Metaverse

- NFT Odaklı Animoca Brands 358 Milyon Dolar Yatırım Aldı

4. Öne Çıkan Gelişmeler

- Ödeme ve E-para Kuruluşlarının Özkaynak Yükümlülüğü Artırıldı

- TCMB Tarafından Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Bilgilendirme Rehberi Yayınlandı

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişikliği


1. Birleşme & Devralmalar ile Girişim Sermayesi Yatırımları


Microsoft, Game Maker Activision Blizzard'ı 70 Milyar Dolara Satın Aldı

Microsoft, Candy Crush ve Call of Duty'nin yapımcısı Activision Blizzard'a mobil oyun ve sanal gerçeklik teknolojisindeki rekabet gücünü artırmak için yaklaşık 70 milyar dolar ödüyor.

Tamamen nakit 68,7 milyar dolarlık anlaşma, Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft'u dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden biri haline getirecek. Ayrıca, hem iş hem de oyun için sürükleyici sanal dünyalar yaratmada, eskiden Facebook olan Meta gibi teknoloji rakipleriyle rekabet etmesine yardımcı olacak.

Anlaşma önümüzdeki aylarda ABD ve Avrupa düzenleyicilerinin incelemesinden geçerse, tarihin en büyük teknoloji satın almalarından biri olabilecektir.


260 Milyon Dolar Yatırım Alan Creditas’ın Değerlemesi 4.8 Milyar Dolara Ulaştı

Kullanıcılarına düşük faizli kredi seçenekleri sunan dijital bir platform olarak karşımıza çıkan Brezilya merkezli Creditas, yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Creditas tarafından paylaşılan bilgilere göre fintech, F serisi yatırım turunda 260 milyon dolar yatırım aldı.

Alınan 260 milyon dolarlık yatırım ile birlikte Creditas girişiminin değerlemesi ise 4,8 milyar dolara ulaştı. Creditas en son 2020 yılının Aralık ayında 255 milyon dolar yatırım aldığını ve Aralık ayında şirketin değerlemesinin 1,75 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklanmıştı.


2. Sermaye Piyasaları


Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Basın Duyurusu

II-31/B.1 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile; sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına, teminata konu varlıkların niteliklerine, teminat yöneticisi ile teminat yöneticisinin hak ve yükümlülüklerine, teminat yönetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari hususlara, temerrüt halinde teminatın paraya çevrilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticisi” başlıklı 31/B maddesi uyarınca;

- Kurulca belirlenecek sermaye piyasası araçları, bu araçlardan doğan yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesini teminen Kurulun uygun göreceği varlıklarla teminat altına alınabilecek,

- Bu kapsamda, teminata konu varlıkların mülkiyeti, teminat olarak genel saklama yetkisine sahip yatırım kuruluşu niteliğini haiz teminat yöneticisine devredilebilecek veya bu varlıklar üzerinde teminat yöneticisi lehine sınırlı ayni hak tesis edilebilecek ve

- Temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle, teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat yöneticisi teminata konu varlıkları satıp bedellerini yatırımcılar arasında paylaştırabilecektir.

İlgili hüküm ile yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi-Trust-Yed-i Emin” kurumunun Türk sermaye piyasasına kazandırılması ve buna ilişkin genel esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

3. Metaverse


NFT Odaklı Animoca Brands 358 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Hong Kong merkezli yazılım ve girişim şirketi Animoca Brands, yeni fonlama turunda 358,8 milyon dolar yatırım aldı. Şirket, yeni sermayeyi NFT, oyun ve metaverse sektörlerinde yeni satın alımlar için kullanarak 2022'nin en büyük kripto trendlerini daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Liberty City Ventures tarafından yönetilen fonlama turuna kripto sektörünün 10T Holdings, Gemini Frontier Fund, ParaFi Capital, Provident, Sequoia China ve Winklevoss Capital gibi önde gelen isimleri katıldı.


4. Öne Çıkan Gelişmeler


Ödeme ve E-para Kuruluşlarının Özkaynak Yükümlülüğü Artırıldı

22.01.2022 tarihli 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde yer alan değişiklik ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak güncellendi.

Yönetmeliğin 4. maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4. maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşu için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla beş buçuk milyon Türk Lirası, dokuz milyon Türk Lirası ve yirmibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Değişikliğe uğrayan söz konusu tutarlar 01.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre güncel tutarlar şu şekildedir;

· Münhasıran fatura ödemelerine aracılık eden ödeme kuruluşları için yeni asgari özkaynak yükümlülüğü tutarı: 5.500.000 TL

· Diğer ödeme kuruluşları için yeni asgari özkaynak yükümlülüğü tutarı: 9.000.000 TL

· E-para kuruluşları için yeni asgari özkaynak yükümlülüğü tutarı: 25.000.000 TL


TCMB Tarafından Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Bilgilendirme Rehberi Yayınlandı

1 Aralık 2021 tarih ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Kapsam dışında kalanların bildirim yapma yükümlülüğü” başlıklı 82. maddesinde Kanun’un 12.maddesinin 2. fıkrasının (h) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yerine getiren hizmet sağlayıcıları, son oniki ay içerisinde bu kapsamda gerçekleştirdikleri işlem tutarının elli milyon Türk Lirasını aşması halinde; verilen hizmetin tanımını, detaylı iş akış ve modellerini, işlem hacimleri, ortalama, asgari ve en yüksek işlem tutarı, müşteri ve üye işyeri ağı, geçerli oldukları işyeri sayısı, türü ve bunlara ilişkin coğrafi bölge dağılımı ile Banka tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeleri içeren raporu, yürütülen faaliyetin Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (h) bentlerinde bulunan hangi şartlar kapsamında yerine getirildiğini de belirterek, her yıl Ocak ayı içerisinde Bankaya iletmekle yükümlüdür.

Rehbere göre ilgili kuruluşun 50 milyon Türk Lirasını aşan işlemleri yalnızca 6493 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki işlemleri olması halinde sadece bu işlemlerin raporlanması yeterli olacaktır. Bununla birlikte, ilgili fıkranın hem (b) hem de (h) bentleri kapsamındaki işlemleri ayrı ayrı 50 milyon Türk Lirasını aşması halinde her ikisinin de ayrı ayrı raporlanması gerekmektedir.

Bu hükümde geçen “işlem tutarı”, kuruluş tarafından aracılık edilen fona konu olan, pazaryeri iş modeliyle faaliyet gösteren e-ticaret şirketleri bakımından ürünün komisyon dahil toplam satış bedelidir.

6493 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen faaliyetlerden herhangi birini veya her ikisini birden yerine getiren hizmet sağlayıcıları ile (b) bendinde belirtilen faaliyetleri yerine getiren hizmet sağlayıcılarının söz konusu bildirimlerinin, TCMB’na en geç 31 Ocak 2022 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi gerekmektedir.


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ndeki değişiklik ile esnaf ve KOBİ'lerin dijitalleşmesi öngörülmüştür. Söz konusu değişiklikler şu şekildedir: 1. Ürün sevk irsaliyeleri artık QR kod ile düzenlenebilecektir. Bu kararla, - E-ticaret sevkiyatlarında kargo kutusuna kağıt irsaliye eklenmesi şartının kalkması operasyon süreçlerinde verimliliği arttıracaktır. - Kağıt tasarrufu sağlanacaktır. Yıllık e-ticaret siparişi sayısının milyarlarla ifade edildiği ülkemizde; QR kod uygulamasıyla her sene yüzbinlerce ağaç kesilmekten kurtarılacaktır. - Taşıma ve teslim sırasında ürün içerik bilgisi QR kod ile saklanarak tüketicinin alışveriş mahremiyeti korunacaktır. 2. E-fatura kullanımında mükellef ciro limitinin düşürülmesi ile iş süreçlerini dijitale taşıyacak esnaf ve KOBİ'lerin sayısı artacaktır.


KAYNAK


YAZAR

M&A Ekibi

Comments


bottom of page